Udklipsamlingen

 

I det følgende gengives samtlige materialets avisudklip. Udklippene er ikke i denne samling sorteret efter emne, men alene kronologisk. For en sortering efter emne henvises til de fortegnelser m/ links, der findes i forbindelse med de enkelte emneområder. 

Forkortelser:

FA        Frederiksborg Amtstidende (kons.)

FAA      Frederiksborg Amts Avis (venstre)

HS        Helsingør Social-Demokrat (soc.)

NV        Nordsjællands Venstreblad (rad.)

NS        Nordsjællands Social-Demokrat (soc.)

 


 

FA 10.4.45

Statsskolen delvis beslaglagt

Rektor H.M. Jensen meddeler i dag, at Frederiksborg Statsskoles ledelse har fået meddelelse om, at Frederiksborg Statsskoles mellembygning og gymnastiksalen fra på fredag tages i brug som lazaret. På torsdag vil skolens elever få meddelelse om, hvorledes skolegangen fortsættes.

 


 

NV 12.4.45

Frederiksborg Statsskole

Med amtslægens og skolenævnets enstemmige billigelse vil undervisningen blive fortsat i de lokaler, der er til rådighed, idet der træffes sådanne foranstaltninger, at eleverne holdes fuldstændig isoleret fra de beslaglagte lokaler og skolegården.

 


 

NV 12.4.45

Statsskolen får ny legeplads

Undervisning i konfirmandstuen

Konfirmandstuen i præstegården vil nu antagelig blive stillet til rådighed for Frederiksborg Statsskole som klasseværelse. Desuden tager Statsskolen sine faglokaler i brug som almindelige klasseværelser og regner så med at kunne gennemføre undervisningen i dens normale omfang. Statsskolen har i øvrigt lejet gården mellem Statsskolen og snedkermester Borella Hansens bygning og vil nu anvende den til legeplads.

 


 

FA 25.4.45

10 terrorister dømt til døden

I henhold til krigslov er følgende danske statsborgere blevet dømt til døden:

Handelsvolontør, Ivar Peder Lassen, født 11-7-23 i Bække, boende i Fredericia.

Jernbanefunktionær Hans Eg, født 25-5 25 i Århus, boende i Fredericia.

Jernbanearbejder Helge Carlo Harry Hermann, født 6-5-21 i Fredericia, boende i Fredericia.

Jernbaneassistent Ole Christensen, født 9.3.23 i Allerslev, boende i Fredericia.

Jernbanearbejder Emil Martin Andersen, født 13-1-18 i Fredericia, boende i Fredericia.

Karl Gustav Kolding, født 21-1-17 i Roslev, boende i Taulov.

Eluf Preben Månsson, født 4-8-19 i Kolding, boende i Taulov.

Alle for at have deltaget i adskillige jernbanesabotager i den hensigt at skade den tyske værnemagt.

Henry Jacobsen, født 25-8-18 i København, boende i Taulov.

Gartneriejer Just Petersen, født 27-7-86 i Fredericia, boende i Fredericia.

For at have opbevaret et større våbenlager for en illegal gruppe.

Jernbanearbejder Ib Schermer-Schaltz, født 6-2-26 i Fredericia, boende i Fredericia, for to tilfælde at have forsøgt jernbanesabotage i den hensigt at skade den tyske værnemagt.

Dødsdommene er for de 9 førstnævntes vedkommende blevet fuldbyrdet ved skydning, medens dødsdommen over Ib Schermer-Schultz blev ændret til livsvarigt tugthus, idet benådningsansøgningen toges til følge.

 


FA 28.4.45

Luftbombardementer, der nu mærkes i Sønderjylland

Uhyggelig nat i Aabenraa, hvor døre og vinduer klaprede så voldsomt, at folk tilkaldte vagtværnet.

Aabenraa, lørdag. (RB)

Natten til fredag fik i Aabenraa et uhyggeligt forløb, idet en lang række vildsomme lufttryk ved midnat fik døre og vinduer til at klapre voldsomt. I adskillige ejendomme troede man, at der blev rusket i dørene af folk der ville ind, og trods luftalarmen ringede man til vagtværnet for at tilkalde beskyttelse. Her fik man den oplysning, at fænomenet måtte skyldes et fjernt bombardement, der fandt sted så langt borte, at lyden ikke kunne høres, hvorimod lufttrykket var så voldsomt, at det kunne få døre og vinduer til at klapre.

 


FA 28.4.45

Stilfærdig Dyrehavebakke

Stor invasion fredag eftermiddag.

Fra vor korrespondent

Den gamle Dyrehavebakke åbnede Store Bededag. Tusinder benyttede det friske forårsvejr til en tur i Dyrehaven, og de fleste endte naturligvis på ”Bakken”. Som man i forvejen havde ventet, var Bakken forlystelsesmæssigt kun en svag afglans af sig selv, endskønt man naturligvis på den anden side måtte beundre, at der i det sjette krigsår kunne præsteres meget. De såkaldte  elektriske forlystelser som rutschebane, radiobiler, Flying Turns m.m. er lukket i år, men karrusellen og nogle morsomme bure, man kan svinge rundt i (hvis man har kræfter!) drives ved rugbrødsmotor.

Man finder stadigvæk Miss Florens, Glade Gøglere, Mester Jakel, Pjerrot (der spiser blår og får halsbrand) og professor Labris efterfølger, Tribini. Udråberne høres bedre end nogensinde, idet ”Bakken” i år uden de elektriske seværdigheder er berøvet en mængde af den støj, som normalt ellers netop hører til herude. Publikum har også i år mulighed for at få spillelysten styret, og kommer man tidligt på eftermiddagen, er der både is, varme pølser og en kold bajer at få.

Ved godt 18-tiden begyndte det ar regne, men mange havde forinden begivet sig på vej hjemefter. Det var også nødvendigt, idet der ikke blev indsat ekstra befordring af nogen art, hverken på S-bane eller sporveje. Tusinder cyklede, og de undgik mange vanskeligheder, men en del fik en våd trøje på vejen hjem.

Hvis man vil ”på vulkaner” kan ”Bakken” næppe gøre fyldest i år, men trods det at den er lidt tam, vil københavnerne næppe svigte den.

 


 

FA 3.5.45

Lindemann dementerer rygter

I radioavisen onsdag kl. 18,35 oplæstes følgende meddelelse:

I udenlandske nyheder og rygter, der verserer i Danmark, hedder det, at de tyske tropper i Danmark skulle have kapituleret. Jeg fastslår: Jeg har overhovedet ikke ført nogen forhandling allermindst om kapitulation. Jeg har heller ikke truffet nogen forberedelse til rømning. Jeg og mine tropper kender kun vores pligt og vores ordrer. Vi er rede til at kæmpe og dø for dem. Jeg advarer enhver imod at høre på rygter, der letsindigt er sat i omløb.

LINDEMANN,

generaloberst.


 

FA 3.5.45

Pludselig død

Natten til i går er sagførerfuldmægtig cand.jur. Helge Mortensen, København, søn af fabrikant Im. Mortensen, Ndr. Jernbanevej Hillerød, pludselig død. Han blev kun 30 år gammel. Han efterlader sig hustru.

 


FA 3.5.45

Stadig galt med butiksvinduerne

Den kategori afhandlende, som af en eller anden grund mener sig berettiget til at udstille deres varer i rigelige mængder i vinduet, får nu et skud for boven, og så er det forbi med advarslerne – en kendsgerning borgerne vil hilse med tilfredshed. Tre handlende var i går en tur rundt i byen for at se, om henvendelsen fra handelsstandsforeningen og købmandsforeningen havde virket. De noterede ca. 30 handlende, som har overtrådt bestemmelserne, og disse vil nu få en sidste advarsel, hvorefter man vil anmode Handelsministeriet om at fratage dem deres rationer. Efter så mange advarsler må denne forholdsregel over for de illoyale handlende være rimelig.

 


FA 3.5.45

60 dages hæfte for brændetyveri fra skoven

For nogen tid siden overraskede en skovløber i Nødebo Skovdistrikt en arbejdsmand fra Fredensborg, da han var i færd med at læsse noget brænde på sin vogn i Skoven. Arbejdsmanden hævdede først, det var hans eget, men måtte dog til sidst indrømme, at det var noget, han havde taget. Da arbejdsmanden også i et andet tilfælde var blevet grebet i brændetyveri i skoven, blev der rejst tiltale mod ham ved domsmandsretten i Hillerød. Her undskyldte arbejdsmanden sig med, at det var nedfaldne grene, som han havde opsamlet i vejgrøften, men da skovløberen afgav vidneforklaring om, at det drejede sig om regulært brænde og stødbrænde, blev han dømt for tyveri med 60 dages ubetinget fængsel, idet han tidligere har været straffet for brændetyveri. Han modtog dommen.

 


 

FA. 3.5.45

Bagermester får 800 kr. i bøde

Bagermester Jens Erik Rolff, Ullerød, var ved Hillerød Ret tiltalt for at have givet urigtige oplysninger til vareforsyningsdirektoratet om sit forbrug af smør og margarine. Sagen afsluttedes med, at Rolff modtog en advarsel, hvorefter anklagemyndigheden appellerede til landsretten, hvor Rolff i dag vedtog en bøde på 800 kr.

 


 

FAA. 3.5.45

Skudt på gaden i Hillerød

Hillerød, Onsdag. (RB)

Tidligere Zoneassistent, den ca. 30-årige NN, Hillerød, blev i eftermiddag skudt af forbipasserende cyklister, da han kom gående i Slangerupsgade. NN dræbtes på stedet.

 


 

FAA 3.5.45

Klokkeringning, når freden kommer

Freden vil blive indvarslet ved en times klokkeringning i alle landets kirker. Der er udsendt meddelelse til præsterne om at undgå fejltagelser i den anledning og holde sig til den officielle meddelelse, der måtte komme, når fjendtlighederne ophører. Der skal ringes med de enkelte kirkers klokker, som det sker i tilfælde af kongeskifter og lignende store nationale begivenheder.

Klokkeringningen vil i dette tilfælde ydermere blive udvidet til at omfatte rådhusklokker i flere af landets rådhuse, f. eks. vil rådhusklokkerne i København stemme i, når parolen kommer.

Rent praktisk vil forberedelsen til klokkeringningen foregå på den måde, at landets provster, efter at den officielle meddelelse er indløbet giver besked videre til præsterne, så klokkeringningen kan foregå i samme time over hele landet.

 


 

FA 3.5.45

Der lyttes til radioen

Bemærkelsesværdig stigning i strømforbruget.

København, torsdag eftm. (privat)

Københavns belysningsvæsen har navnlig i de sidste dage kunnet mærke en stigning af strømforbruget på visse tidspunkter af dagen, nemlig når radioaflytningen finder sted i stærkest omfang.

 


 

NS 4.5.45

Dirrende spænding ved grænsen

(... ) Luftsirenerne hyler med korte mellemrum. Til morgen har en flyveplads hernede været målet for allierede luftbomber. Flyveformationer krydser over himlen. Luftværnskanoner spyr ild mod den endnu kun svagt oplyste morgenhimmel. Den 4. maj gryr over Danmark. Alle spørger, alle venter. Vil der om kort tid, om nogle timer måske, ligge en frontlinje her? Vil Røde Kors bilerne blive afløst af panserkolonner?

En let diset dagning bryder frem, og bag skydækket anes solen. Ved grænsepælene står de ventende skarer med blikket rettet mod syd, og alle er kun optaget af det ene spørgsmål: Hvad vil denne dag bringe for dette yderste stykke danske landområde? De sidste Røde Kors biler passerede for lidt siden, og nu er der stilhed ved grænsen, en stilhed, bag hvilken man fornemmer en dirrende spænding.

 


 

FAA 4.5.45

Rolig afventen

Begivenhederne i Europa udvikler sig med en ligefrem eksplosiv hast. Derom bærer også den tyske ministers tale i aftes over Københavns Radio tydeligt vidnesbyrd. Han lagde ikke skjul på den tyske modstandskrafts rystede stilling og vendte tanken hen mod kommende fredens dage, ….

Naturligvis optager døgnets begivenheder sindene herhjemme stærkt, men jo nærmere de marcherende divisioner kommer Danmarks sydgrænse, des ivrigere spørger man om, hvorledes det skal gå med vort land. Ustandseligt lyder det ind til bladenes redaktioner: Vil vi snart genvinde vor selvstændighed, og vil det ske med eller uden kamp i selve Danmark?

Det danske folk håber naturligvis, at okkupationen snarlig må ophøre, og at det må ske under fredelige former. Svaret vil i øvrigt næppe lade vente længe på sig. Vi kan kun oppebie begivenhedernes videre udvikling.

 


 

FAA 4.5.45

Folk venter roligt på den store nyhed

Folk er blevet lidt fornuftigere, når det gælder nyheder pr. telefon. Man kunne have ventet, at telefonerne havde ”glødet” i de dage, da landets blev oversvømmet af forlydender om kommende store begivenheder. Men det var ikke tilfældet, siger forstanderinden på Hillerød Central. Folk venter roligt på de store nyheder.

- Men den dag, der gives meddelelse om, at verden får fred?

- Vi venter naturligvis en overvældende travlhed den dag. Desværre kan vi ikke gøre noget for at lette samtaletrafikken. Vi kan ikke om formiddagen sætte flere borde til. Om aftenen kan vi derimod sætte fuldt mandskab på. Under krigen har vi ikke kunnet få det materiale, der skulle bruges til udvidelser, så vi står nu i den situation, at der faktisk ikke er plads for flere abonnenter. Efter krigen må der snarest en udvidelse til.

 


 

FA 4.5.45

Kanontordenen fra slagmarkerne høres på Falster

Tager til i voldsomhed fra time til time.

København, fredag efterm. (privat)

Ifølge  ”Aftenbladet” fra Nykøbing F. kan kanontordenen fra de nordtyske slagmarker nu tydeligt høres i Gedser og andre steder på det sydøstlige Falster. I det sidste døgn er den uhyggelige torden taget til i voldsomhed fra time til time, og i perioder klirrer ruderne i Gedser By uafbrudt, og dørene truer med at springe op. En del skibe, både dampere og mindre fartøjer er søgt ind i læ af Gedser Færgehavn.

 


 

FA 4.5.45

Nordsjællands sirener i livlig virksomhed

Hillerød, fredag

Siden i går eftermiddags har luftværnssirenerne i Nordsjælland hylet så mange gange, at folk blev helt desorienteret. Man spurgte ustandseligt, om der nu var alarm eller ej.

I går eftermiddag var der luftalarm kl. 17.01 – kl. 17.44. Om aftenen var det atter flyvervarsel fra kl. 19.35 til kl. 20.01, på hvilket tidspunkt, der blæstes alarmtilstand, som afblæstes kl. 20.30. Natten til i dag var der to gange alarmtilstand, fra kl. 0.40 til 2.33 og fra kl. 3.08 til kl. 3.42

I formiddag var der alarmtilstand fra kl. 8.49 til kl. 10.12 og fra kl. 10.50 til 11.50

 


 

FA 4.5.45

Helsingør, fredag (privat)

Helsingør

har i det sidste døgn haft 5 alarmtilstande og 4 flyvervarslinger. Under den sidste flyvervarsling blev der skudt kraftigt fra antiluftskytset. Der er ikke indrapporteret nedkastede bomber.

 


 

FA 4.5.45

Biograferne den 4. maj

Biografen, Torvet:

Kl. 7: En ny dag gryr

Kosmorama:

Kl. 7: Juninatten m/ Ingrid Bergman. (Fb. f. børn)

Slots-Biografen:

Kl. 7: En pige med krummer i

 


 

FAA 5.5 45

Ventetimer

Mens der ventes på de store nyheder 

- folk har ikke tid til at være syge.

-   -  restaurationerne lukker, når freden kommer.

Atter i går oplevede man en af de mærkelige dage, hvor det hverdagsagtige arbejde blev udført, mens folk var opfyldt af en indre uro og spænding i forventning om kommende store begivenheder. Rygter manglede det ikke på, men der skal efterhånden ikke meget til, før folk tror på selv de ”pålideligste kilder”. På rigstelefonen var der overvældende travlt. Det var så at sige umuligt at få samtaler igennem til Sønderjylland, kun livsvigtige samtaler blev befordret, og dem tog det endda meget lang tid at få igennem.

Overhovedet var det umuligt at få en samtale med sønderjyske eller midtjyske byer, uden at samtalen blev bestilt som ekspressamtale – og så tog det endda flere timer. Folk, der f.eks. i går formiddag bestilte en ekspressamtale med Kolding, fik samtalen igennem ved 2.30 tiden. Det var i øvrigt en misforståelse, hvis man troede, at folk i Jylland vidste bedre besked om de store nyheder end sjællænderne.

Forventningen om kommende store begivenheder har givet sig de besynderligste udslag. En af byens læger fortalte os i går, at folk simpelthen ikke har tid til at blive syge. Konsultationsværelserne var næsten tomme. Der sad kun nogle få, som skulle vaccineres for anden eller tredje gang, og som ikke havde kunnet beregne tidspunktet for det lille stik, så det ikke faldt sammen med verdensbegivenhederne.

Restauratørforeningens forretningsudvalg har holdt et møde i går, hvor man vedtog at holde lukket, når freden bliver officiel. Lukningen af restaurationerne vil falde sammen med lukningen af butikkerne, oplyser direktør Albert Jensen, Hotel København.


 

FAA 5.5.45

Frihedsrådets kommandoudvalg meddeler fredag nat:

Modstandsbevægelsens styrker skal holde sig parat

Der vil blive dannet en regering sammensat af mænd fra de politiske partier og mænd udpeget af Danmarks frihedsråd.

Denne regering vil snarest overtage ansvaret for roens og ordenens opretholdelse. I den øjeblikkelige situation må dette imidlertid ske gennem modstandsbevægelsens øverste militærinstans, Frihedsrådets Kommandoudvalg. (Kommandoudvalget) udtaler herom følgende:

Fra i dag, den 5. maj kl. 8, er det forhold indtruffet, som er forudset i Forholdsordre nr. 2, punkt 10. Modstandsbevægelsens styrker skal i denne situation hjælpe med til at opretholde ro og orden. I dette øjeblik foreligger endnu ikke betingelserne for kapitulationen. Modstandsbevægelsens styrker kan derfor ikke foretage sig andet end at holde sig klare. Disciplineret afventer vi nærmere ordre. Ingen styrker må foretage aktioner på egen hånd.


FAA 5.5.45

TELEFONISK ORDRE

5.5.45 kl. 05.00: Telefonisk ordre fra kommandoudvalget til modstandsbevægelsen:

”Kl. 8.00 begynder beskyttelsesforanstaltningerne efter § 10 (dvs. bevogtningsopgaverne  /red.) samt arrestationer. Disse må ikke føre til episoder med tyskerne.”


 

FAA  5.5.45

(”Mr. graa”, som er signaturen for en af Amtsavisens journalister, gav i avisen den 5. maj denne skildring af, hvordan han personligt oplevede befrielsesaftenen)

Hvordan jeg mødte fredsbudskabet

Jeg kom cyklende fra skoven. Endnu kunne man se den lyse bøgeskov mod den kølige himmel. Fuglene sang i et kor så fuldtalligt, som ikke nogensinde før i år. På Funkevej lød en radio ud gennem et vindue. En dame råbte inde fa en stue noget ud til en bekendt. Så lød der musik. På den anden side af viadukten fløj Dannebrog til tops. Så var det altså sket, det enhver dansk havde håbet på i næsten seks tunge år.

-   Er det sandt? råbte folk til hverandre.  Ja, ja, til lykke!

-   Flere og flere flag, sang og musik. Cyklister med Dannebrogsflag. Først én, så mange. På M. Mørks Skole altanen fuldt af vinkende, jublende piger. På sygehuset nu kun et hvidt flag med et rødt kors. Hvor blev ens hjerte let.

Tættere og tættere blev menneskestrømmen. Til lykke, til lykke, råbtes der stadig fra mund til mund. Torvet tæt af mennesker, kvinder, der havde haft deres mænd i Tyskland, unge piger, der havde haft deres fædre i fængsel, smilende med tårer i øjnene.

Slotsgade et sydende hav. Selv den mest nøgterne glemte sin reservation og omfavnede enhver, han kendte en smule til. Oven på en bil stod unge mennesker med et kæmpemæssigt Dannebrog. Foran en radioforretning stod unge og gamle tæt som sild i en tønde. Og pludselig lød sangen gennem gaden: Der er et yndigt land…. og gamle Danmark skal bestå! Og bagefter Kong Kristian. Hurraråbene gjaldede. I alle Vinduer var der fyldt med mennesker. Unge piger i lyse dragter og unge mænd gik syngende videre gennem gaderne. Der blev danset. En flyvemaskine kredsede over byen, højt oppe. Ingen ænsede den, ingen frygtede den. I fremtiden skal der ikke flyves med en last af bomber, død og rædsel over Danmark. De sorte fugle skal have sølvglinsende vinger og bringe folkene nærmere til hinanden. Utroligt, men forhåbentlig sandt … for uendelige tider!

Jubelen ville næsten ikke høre op. Borgmesterens ord om at gå roligt hjem kunne ikke efterfølges bogstaveligt, glæden måtte give sig udtryk. Ungdom er nu engang ungdom. Mørketiden, som så længe lagde sig knugende over by og land, måtte nu blæses bort, og endnu kl. 23 vrimlede de glade skarer gennem byens gader og råbte: op med gardinerne! For en aftens skyld lod borgerne restriktionerne sove og satte fuldt blus på. Lidt før midnat oplystes Torvet af sprudlende raketter. Uskadelige raketter.

Hvor var det alt sammen dejligt!


 

FAA 5.5.45

(Lørdag den 5. maj bragte avisen bl.a. de to nedenstående skildringer af stemningen og begivenhederne aftenen før. Den første handler om stemningen over hele landet, den næste koncentrerer sig om Hillerød):

Et jublende Danmark

 Den længselsfuldt ventede befrielse fra fremmedåget kom i aftes ved godt 20.30-tiden som en meddelelse i radioen. Efterretningen spredtes i løbet af få minutter ud over hele landet og udløste, så langt vi har hørt det, en bølge af jubel uden lige. Trods det sene tidspunkt gik flagene til tops, folk strømmede ud af husene, viftende med Dannebrog og hilste på hverandre med strålende smil og lykønskninger. Vildtfremmede mennesker var ved at omfavne hverandre, og selv en del tyske soldater sås glade i mængden med små danske flag i hånden. Alle ville dele glæden med hverandre, og ungdommen startede hist og her en kædedans på købstadens asfalt. Jubelen varede ikke kort. Det føltes, at her oplevede man en af de virkelig store stunder, som der kun gives få af i en nations liv.

 Sent sænkede majnattens lette skumring sig over Danmark for at gå over i en ny dag, der møder et genvakt frit og myndigt folk, som midt i de mørkeste stunder intet øjeblik gav op eller tvivlede på, at frihedens time ville slå. Troen, viljen og handlingen, og – det skal aldrig glemmes - , de frihedselskende nationers kamp forvandlede i en lykkelig stund håbet til levende virkelighed.

I Hillerød

gled flagene straks til tops på så godt som alle flagstængerne, og fra et meget stort antal vinduer blev Dannebrog hængt ud, et enkelt sted i Slotsgade også et engelsk flag. Slotsgade var snart et myldrende hav af jublende glade mennesker, der trykkede hinanden i hånden og ustandselig lød det: Til lykke! Til lykke!

Mange havde flag i hatten, andre i frakkeopslaget. Der sås også et par tyske soldater med Dannebrog i hånden. Den første store sammenstimlen fandt sted ved pladsen overfor Linden. Her var ganske kort tid efter radioens meddelelse sort af mennesker, og pludselig lød, men alle blottede hovederne, ”Der er et yndigt land”. Så udbragtes et nifoldigt leve for kongen, efterfulgt af ”Kong Kristian”.

Fra byens yderdistrikter og fra Nyhuse blev folk ved med at strømme til byen, og efterhånden var samlet en stor menneskemængde på Torvet, hvor borgmester Melskens talte. Han sagde bl.a.: Nu har vi bevaret ro og værdighed i de forløbne fem år og lad os nu vise, at vi er i stand til at bevare ro og værdighed i denne for Danmark så lykkelige stund. Leve Danmark! Derefter fulgte ”Der er et yndigt land”, og så motiverede borgmesteren et leve for kongen, besvaret med ni hurraråb og efter fulgt af ”Kong Kristian”.

Adskillige gik derefter hjem, men mange blev på gaderne. Hillerød Radio i Slotsgade spillede nationale melodier.

Senere på aftenen tændtes flere lysskilte og andre steder tændtes uden for forretningerne de store lamper, der nu ikke har været tændt i mange år. I nogle butikker gik man straks i gang med at smykke udstillingsvinduerne med nationale farver og kongebilleder. En flok unge mennesker drog henad kl. 23 gennem gaderne og gentog taktfast ”Op med gardinerne!” En anmodning, der alle steder blev efterfulgt. Nu var der jo ikke mere tale om mørklægning. I flere vinduer var der stillet lys.

 


 

N.V. 5.5.45 (ekstranummer)

Da budskabet kom til Hillerød

Borgmester Melskens talte til en stor folkemængde på Torvet.

Befrielsens budskab nåede Hillerøds befolkning over de bølgelængder og fra det land, der gennem disse trængselens år dagligt bragte os håbet om, at retfærdighed og retsind måtte sejre.

Næppe havde den danske stemme fra London meddelt, at Danmarks frihedstime var kommet, før Dannebrog gik til tops, og i løbet af forbavsende kort tid vajede flaget så at sige overalt i byen.

Flere stader var flagstangen i de sidste dage blevet lagt ned for at blive malet, men aldrig er en flagstang blevet rejst med e n sådan hast som fredag aften. På præstegården i Kannikestræde blev flagstangen rejst ved nogle CBeres  hjælp, og i næste nu vajede Dannebrog over Hostrups gamle præstegård.

Som naturligt er, styrtede folk ud på gaderne for sammen med andre at fejre den så længe ventede begivenhed. Alle søgte de mod Slotsgade, og folk stod i kø foran boghandlernes forretninger for at få Dannebrogsflag.

En stor mængde samledes uden for Willerup, hvor de blev lukket ind i små hold for at få flag. Imens lød de danske nationalmelodier fra alle vinduer, og foran radioforretningen i Slotsgade lod mange dansen udtrykke deres glæde, men atter andre samledes på Torvet, hvor en stor skare samledes for at synge fædrelandssange.

Kl. 21.30 talte Hillerøds borgmester, Herman L. Melskens, til Hillerøds befolkning på Hillerøds torv. Borgmester Melskens udtalte bl.a. ”Endelig er den dag kommet, vi har ventet på i fem år. Mit bud til Hillerøds borgere skal i aften være: Vis besindighed i denne aften og nat. Udvis den ro og værdighed, der har besjælet det danske folk i disse år.  Fra i morgen overtager vi på ny selv styret. Lad os i dette øjeblik tænke på vort fædreland og vor konge.

Som afslutning på borgmesterens tale motiverede borgmesteren et trefoldigt leve for Danmark, hvorefter den tusindtallige menneskeskare sang første vers af ”Der er et yndigt land”. Så udbragte borgmesteren et leve for kongen, der besvaredes med ni rungende hurra og kongesangen . Aldrig har et hurra og en dansk sang levet så hjerteligt og kraftigt på danske kvinders og mænds tunge.

Aldrig er det danske fællesskab kommet sandere til udtryk end denne majaften, da Hillerøds ungdom arm i arm drog gennem gaderne – jublende af glæde, dansede og sang – samlet om det flag i rødt og hvidt, som har ført Danmark gennem mørke og lyse tider.

Mørklægningen blev revet fra alle ruder. Projektører, der før krigen badede forretningerne i lys, blev på ny tændt, og  flere butiksvinduer strålede de elektriske pærer over hastigt arrangerede nationale udstillinger.

 


 

H.S.5.5.45

Et festklædt Hillerød byder freden velkommen.

Hillerød, lørdag.

Næppe havde folk hørt det lykkelige budskab i den engelske radio og i den snævre familiekreds fået luft for deres glædesudbrud, før deres første tanke var: Flagene ud!

Som på tælling gik Dannebrog til tops på flagstængerne i byens gader. Man havde forberedt sig, og flagene var parat til den store dag.

Fra alle sider strømmede folk ind mod byens torv og hovedgaden, som i løbet af få minutter var tætpakket med mennesker, der blot ville være sammen i et stort fællesskab, når den først frie stund efter fem lange, tunge år skulle opleves. Kommunens store flagstang ved administrationsbygningen stod tom et øjeblik længere end de øvrige, idet bygningen normalt er mennesketom om aftenen, men af en dame, som var ved at hænge to store flag ud fra sine vinduer mod Torvet, lånte man det ene, og under mængdens hurraråb gled Dannebrog til tops.

Som ved et trylleslag var byens gader et bølgede hav af mennesker, der viftede ed små Dannebrogsflag. Folk, der aldrig før havde vekslet et ord, omfavnede hinanden i begejstringens rus, og ”Til lykke, til lykke” klang gennem gaderne. Royal Air Force huen dukkede op på drengenes hoveder, og selv de tyske soldater, som gik aftentur, så ud som om også de var blevet lettet for et forfærdeligt tryk. Flere af dem gik viftende med Dannebrogsflag, og fra vinduerne i missionshuset ”Bethania” deltog de tyske flygtninge i de forbipasserendes hurraråb.

Gestapo holdt sig inden døre på rådhuset, hvor Dannebrog også foldede sig ud ved arrestforvarerboligen. Ind imellem de mange dannebrogsflag sås engelske og amerikanske flag. Efterhånden samledes folkemængden på Torvet, hvor borgmester Melskens fra brystværnet ved kiosken tog ordet og bl.a. sagde:

”Lad os alle i denne lykkelige stund og ligeledes i nat udvise samme ro og værdighed som i de forløbne fem år, strenge år. Fra i morgen sørger vi selv for ordenens oprettelse. Lad os i denne højtidelige stund tænke på vor konge og vort fædreland!”

Borgmesteren udbragte først et trefoldigt leve for Danmark, som efterfulgtes af ”Der er et yndigt land” og derefter et nifoldigt hurra for kongen, hvorpå forsamlingen forenedes i kongesangen.

Efterhånden som mørket sænkede sig over byen, tegnede sig et usædvanligt billede. Den forhadte mørklægning suspenderedes uden videre. Folk satte tændte lys i vinduerne, og i Slotsgade så man forretningsfolk tænde de lysreklamer, som ikke har livet op i gadebilledet i de sidste fem år.

En radioforretning i Slotsgade lod en højttaler spille nationale melodier ud over gaden, som var den store samlingsplads. Alle restaurationerne lukkede, så snart meddelelsen om den tyske kapitulation forelå, men til langt ud på natten udfoldede sig et liv, som var en spontan reaktion mod den tvang, besættelsen har betydet. Ungdommen formerede sig i kolonner og marcherede syngende gennem gaderne. De grimme bunkers ved Frederik den 7.s statue blev stormet, og en drønende salut af klaprende bunkerslåg lød hen over Torvet, iblandet lyden af kanonslag og hvislende raketter, som gik til vejrs.

I løbet af aftenen begyndte byens forretningsfolk at pynte fredsvinduer, og når befrielsen for alvor slår i dag kl. 8, vil man se en festklædt by,  som byder Danmarks frie fremtid velkommen.

For nogen tid siden blev en allerede begravet højerestående tysk militærperson gravet op fra kirkegården i Hillerød for at blive stedt til hvile på Vestre Kirkegård.

 


 

HS 5.5.45

De tyske flygtninges reaktion den 4. maj om aftenen

I dækningen af befrielsesaftenen i Hillerød skriver Helsingør Social-Demokrat om de tyske soldaters og flygtningenes reaktion:

Som ved et trylleslag var byens gader et bølgede hav af mennesker, der viftede ed små Dannebrogsflag. Folk, der aldrig før havde vekslet et ord, omfavnede hinanden i begejstringens rus, og ”Til lykke, til lykke” klang gennem gaderne. Royal Air Force huen dukkede op på drengenes hoveder, og selv de tyske soldater, som gik aftentur, så ud som om også de var blevet lettet for et forfærdeligt tryk. Flere af dem gik viftende med Dannebrogsflag, og fra vinduerne i missionshuset ”Bethania” deltog de tyske flygtninge i de forbipasserendes hurraråb.

 


 

FA 5.5.45 - FAA 5.5.45 - HS 5.5.45

Tyskernes reaktion på befrielsesbudskabet  

Tyskernes reaktion er ikke nævnt i Nordsjællands Venstreblad, men omtales således i de øvrige aviser:

Fra Frederiksborg Amts Avis

(i teksten om hele landet):

Trods det sene tidspunkt gik flagene til tops, folk strømmede ud af husene, viftende med Dannebrog og hilste på hverandre med strålende smil og lykønskninger. Vildtfremmede mennesker var ved at omfavne hverandre, og selv en del tyske soldater sås glade i mængden med små danske flag i hånden.

(i teksten om Hillerød):

Mange havde flag i hatten, andre i frakkeopslaget. Der sås også et par tyske soldater med Dannebrog i hånden.

Fra Helsingør Social-Demokrat:

Som ved et trylleslag var byens gader et bølgede hav af mennesker, der viftede ed små Dannebrogsflag. Folk, der aldrig før havde vekslet et ord, omfavnede hinanden i begejstringens rus, og ”Til lykke, til lykke” klang gennem gaderne. Royal Air Force huen dukkede op på drengenes hoveder, og selv de tyske soldater, som gik aftentur, så ud som om også de var blevet lettet for et forfærdeligt tryk. Flere af dem gik viftende med Dannebrogsflag, og fra vinduerne i missionshuset ”Bethania” deltog de tyske flygtninge i de forbipasserendes hurraråb.

Fra Frederiksborg Amtstidende:

På gaderne var de tyske soldater, som nu har gået mellem os i fem år, kun fåtallige, da hillerødanerne strømmede ud på gaderne. Nogle få tyske soldater, som gik med i de store optog, havde fået fat i danske Dannebrogsflag og gav udtryk for synlig lettelse over, at krigen nu var forbi for deres vedkommende. Ret længe så man imidlertid ikke tyskere på gaden, og da Gestapo på rådhuset ved mørkets frembrug lukkede de brune skodder, var det som et signal til, at tyskerne nu skulle trække sig tilbage til de kvarterer, hvorfra de snart skulle fjernes.

(Referatet i denne avis af begivenhederne i Hillerød den 4. maj om aftenen ligner de øvrige avisers til forveksling. Kun afsnittet om tyskernes adfærd indeholder supplerende oplysninger, hvorfor det er gengivet her.)

 


 

NV 5.5.45 (ekstranummer)

Nordsjællands Venstreblad

Har i dag udsendt dagens avis noget tidligere end ellers.

På grund af den store højtid holdes bladets kontorer lukket hele lørdagen, og næste nummer af bladet udsendes mandag eftermiddag og tirsdag.

Vi lykønsker vore læsere til den store lykke for vort land og takker dem for trofasthed i de svundne tunge år og udtaler samtidig vor glæde over, at vi nu kan byde dem en fri dansk avis uden censur.

Det frie ord lyder atter i Danmark.

  


 

FAA 5.5.45

Freden ringes ind i dag kl. 8

Festgudstjeneste i alle landets kirker i morgen

Over hele landet vil kirkeklokkerne i dag ringe freden ind i tidsrummet fra kl. 8 til 9. Ved henvendelse i aftes til biskop Fulgsang Damgaard erfarede vi i øvrigt, at der i morgen vil blive holdt festgudstjenester i samtlige landets kirker.

 


 

FAA 5.5.45

Forretningerne lukker i dag kl. 12

Det har været på tale, at forretningerne ville holde lukket en dag, når den ventede kapitulationsmeddelelse kom, men under hensyn til, at det i morgen er søndag, har Hillerød Handelsstandsforening besluttet at holde åbent i formiddag, men kl. 12 lukkes der.

 


 

FA 5.5.45

Krigens sidste luftalarm i Nordsjælland

Hillerød, fredag nat

Få timer før meddelelsen om de tyske styrkers kapitulation forelå, lød sirenerne i Nordsjælland. Der var luftalarm! Klokken var på det tidspunkt 15.30. Mere end en time efter, kl. 16.57, gik flyvervarslet over i alarmtilstand, der afblæstes kl. 17.45.

Aldrig mere skal vi gå i frygt for faren fra luften, ikke mere høre de uhyggelige lyde fra luftværnssirenerne.

 


 

FA 5.5.45

Hjem til Hillerød

Hillerød, lørdag morgen

Amtsfuldmægtig Bianco Boeck, kommunebogholder Hedegaard Jensen og chauffør Harry Jensen, Østergade, er vendt tilbage fra tyske koncentrationslejr.

  


 

FAA 5.5.45

Helge Mogensen begraves i dag

Den unge cand. jur. Helge Mogensen der – som omstående averteret – natten til onsdag faldt i kampen for Danmarks frihed, begraves i eftermiddag kl. 15 fra Kapellet på Hillerød Kirkegård.

 


 

FAA 5.5.45

Den store nyhed og restaurationerne

Også blandt gæsterne på byens restauranter udløste meddelelsen om kapitulationen en voldsom begejstring. På Hotel Leidersdorff samledes såvel gæster som hele hotellets personale – også køkkenpersonalet – i restaurationen, hvor man hilste freden velkommen i et glas vin af originalt mærke, som hotellet lod udskænke til alle tilstedeværende.

Hotel København gav direktør Albert Jensen sine gæster meddelelse om den store nyhed, og umiddelbart efter slog musikken over i ”Der er et yndigt land” og ”Kong Kristian”, og alle de tilstedeværende sang med. Knapt var tonerne døet hen, før en af gæsterne sprang op og udbragte et 9-foldigt leve for kongen, og leveråbene bruste gennem lokalerne. Til sidst opfordrede direktør Jensen alle til at bevare en rolig og værdig optræden i den kommende dage, idet han fremhævede, at på den måde gavner vi vort land bedst.

 


 

FAA 6.5.45

Hillerøds første frihedsdag

Et stort antal arresterede ført til arresten

Efter jubelen og glæden om aftenen den 4. maj oprandt dagen i går som en af de mest bevægede dage i Hillerøds historie. Som et symbol på, at vi atter er herrer i vort eget hus, dukkede allerede tidligt på dagen de første frihedskæmpere frem, iklædt danske militærhjelme og soldaterkapper eller anden mere tilfældig iklædning eller bevæbnet med maskinpistoler eller med lette 15-skuds amerikanske karabiner.

De medvirkede ved arrestationerne af personer, der sigtes for under besættelsen at have forbrudt sig ved at gå fjendens ærinde; de optog polititjeneste for at sikre ro og orden på strategisk vigtige steder, og de patruljerede i biler med eller uden nummerplader. Ikke i mange år har der i øvrigt været set så mange benzinbiler, som der pludselig i går dukkede frem på Hillerøds gader.

Det var en fornøjelse at se, hvor roligt og veldisciplineret de optrådte, disse raske frihedskæmpere, og overalt, hvor de viste sig, tiljubledes de da også af den festligt flagsmykkede by.

Straks fra morgenstunden samledes folk i tusindvis på Torvet, hvor de britiske, amerikanske og russiske flag vajede fra Hotel København, og da meddelelsen om, at der i dagens løb kunne ventes engelske soldater til byen, gik ”Union Jack” til vejrs på kommunens flagstang uden for administrationsbygningen.

Ved 10-tiden blev der pludselig bevægelse i folkeskaren på Torvet. Det tyske gendarmeri på rådhuset gav sig til – hilst af stormende jubelråb – at nedtage skiltet, der angav, at her holdt det tyske politi til. Det blev signalet til almindelig storm mod pigtrådsspærringen omkring rådhuset, men midt under rydningsarbejdet blev folk stoppet, idet de tyske politisoldater følte deres sikkerhed truet, og frihedskæmperne fik hurtigt dæmpet gemytterne, så pigtråden delvis fik lov at stå – endnu et lille stykke tid.

Dagen igennem blev arresterede personer i stort antal ført dels til Arbejdsanstalten, dels til arresten på rådhuset, og navnlig det sidste sted undlod folkemængden ikke at give tydelige mishagsytringer til kende.

Nogle kvinder, der blev ført til arresten af ikke ansvarlige elementer, blev senere på dagen sat på fri fod. Arrestationerne foregik i øvrigt over hele Nordsjælland, og de fandt heldigvis sted ret gnidningsløst. Selv bevæbnede nazister havde indset, at modstand over for de uforfærdede frihedskæmpere var nytteløs.

I løbet af dagen blev der fra Hotel København leveret frihedskæmperne i Hillerød 4.000 stykker smørrebrød.

 


 

FAA 6.5.45

Tyskernes pigtrådshegn

Ved 10-tiden blev der pludselig bevægelse i folkeskaren på Torvet. Det tyske gendarmeri på rådhuset gav sig til – hilst af stormende jubelråb – at nedtage skiltet, der angav, at her holdt det tyske politi til. Det blev signalet til almindelig storm mod pigtrådsspærringen omkring rådhuset, men midt under rydningsarbejdet blev folk stoppet, idet de tyske politisoldater følte deres sikkerhed truet, og frihedskæmperne fik hurtigt dæmpet gemytterne, så pigtråden delvis fik lov at stå – endnu et lille stykke tid.

(uddrag af Amtsavisens artikel samme dag om Hillerøds første frihedsdag)

 


 

FAA 6.5.45

Stort folkemøde på Hillerød Torv i går

En lang række taler om de fem år under det tyske åg og om Danmarks fremtid 

Hele eftermiddagen igennem stod folk i tætte skarer på Hillerød Torv, hvor der ved 15.30-tiden begyndte et stort folkemøde med en lang række taler, som udsendtes gennem et højttaleranlæg. Ind imellem blev der sunget nationale sange.

Talerne omtalte de fem lange år under nazismens knugende åg, hyldede de allierede magter, hvis kamp havde gengivet Danmarks dets frihed, en kamp, hvori også den danske modstandsbevægelse havde ydet sin store indsats. Der blev talt om friheden som menneskets dyreste eje og om den fremtid, der nu gryede over Danmark, en fremtid, hvor det sammenhold og samarbejde, der havde vist sig i kampens år, skulle fortsættes til gavn for alle i samfundet.

(Derefter følger en for os så mange år senere ret uinteressant omtale af hvem, der talte, og hvad de hver især sagde. /red.)

 


 

FAA 6.5.45

De første englændere ventes til Hillerød

Et kort sirene-tut vil melde deres ankomst

Allerede i går ventede man den første halve snes engelske soldater til Hillerød, og der var forberedt dem en festlig modtagelse. Hillerødanerne måtte imidlertid vente forgæves, og med sikkerhed kan der ikke siges noget om, hvornår briterne viser sig, men man håber, det bliver i løbet af dagen i dag.

For at give hillerødanerne lejlighed til at møde rem for at hylde tommyerne, har vi over for borgmester Herm. L. Melskens fremsat det forslag, at der blev givet et lille ”klokken 12-tut” på luftværnssirenerne, når man fik melding om, at engelskmændene var ved at komme.

Borgmesteren stillede sig imødekommende og lovede på denne måde at bestræbe sig for at advisere byens befolkning i så god tid som muligt, hvis englænderne ikke ligefrem arriverer midt om natten. Skulle det ske, at de kom netop kl.12, vil kl. 1-signalet lyde to gange.

Modtagelsen vil finde sted på Torvet, hvor borgmester Melskens vil byde de fremmede velkommen i en tale, de senere oversættes af ingeniør Thomas Dinesen, der som bekendt deltog i den sidste verdenskrig som dansk-canadier og som eneste udlænding dekoreredes med Victoriakorset.

Englændernes opgave i Hillerød bliver i første række at ordne tyskernes overgivelse og afvæbning, idet de tyske soldater ikke ønsker at aflevere deres våben til andre.

 


 

FAA 6.5.45

Højtideligheder på skolerne

På Hillerøds skoler hilste man i går på højtidelig vis det frie Danmarks genkomst.

Statsskolen samledes eleverne straks om morgenen i gården ved siden af skolen. Elever fra 3.g  førte skolens fane ind, hvorefter rektor H. M. Jensen udtalte, at man nu for første gang i mange år kunne glæde sig ved at se flaget vaje. Rektor udbragte et leve for kongen (”Kong Christian”). Rektor føjede i øvrigt til, at vi ikke kan glæde os, før også Norge er frit (”Ja vi elsker”). Sluttelig sang man ”Der er et yndigt land”, hvorefter skolen fik fri.

M. Mørks Skole samledes elever og forældre i gymnastiksalen, hvor forstander Stenberdt mindede om dagens betydning, ligesom han talte om kongehuset og om alle, der har måttet lide i disse år. Forstanderen sluttede med et Gud bevare Danmark, og man sang Kongesangen og ”Der er et yndigt land”, hvorefter børnene fik fri.

Nyhuse Skole var det Hillerød Kommuneskoles ”formiddag”. Elever og lærere samledes på græsplænen. Flaget hejstes, og man sang ”Den signede dag”. Overlærer Ludvigsen motiverede et leve for Danmark (”Der er et yndigt land”) og lærer Ivar Christiansen udbragte et leve for kongen, efterfulgt af kongesangen. Resten af dagen var fridag.

 


 

FAA 6.5.45

Kirkerne og freden

Kirkeklokkerne ringede efter bestemmelsen i går morges. I dag holdes der festgudtjeneste.  Pastor Kiilerich taler i Nr. Herlev og Pastor Johansen i Slotskirken.

 


 

FAA 6.5.45

På Centralsygehuset

                   blev Danmarks genvundne frihed fejret med glædesfester og sang på alle afdelinger. Alle patienter, der kunne stå op af sengene, deltog, og et sted blev et orgel båret fra 2. sal ned på 1. sal, og en af patienterne spillede. Det var en bevæget aften også for de syge.


 

FAA 6.5.45 

 

Tre Hipofolk dræbt i sommerhus i Asserbo

Frihedskæmperne og politiet i Frederiksværk foretog i går ca. 70 anholdelser. En del af de anholdte fik lov til at gå efter endt afhøring, mens de øvrige blev tilbageholdt.

En særlig dramatisk aktion blev foretaget mod et sommerhus ved Vinkelvej i Asserbo, hvor en flok Hipofolk havde søgt tilflugt. Frihedskæmperne rykkede ud til det pågældende hus med en styrke, fordelt i panserbil, personbiler og på motorcykler.

Efter at en anmodning til folkene i sommerhuset om at komme ud ikke var blevet besvaret, blev der affyret et par salver mod huset, og derefter erklærede Hipofolkene, at de ville overgive sig. I huset lå da tre dræbte og seks sårede. De sårede, deriblandt to kvinder, førtes til Frederiksværk Sygehus i ambulancer, og elleve, deriblandt en kvinde, førtes  som arrestanter til hovedkvarteret på Frederiksværk Rådhus. Senere overførtes de til arresten på Tinghuset.

I sommerhuset blev beslaglagt et enormt forråd af våben og levnedsmidler m.m. samt betydelige pengebeløb. Lageret blev ligeledes transporteret til Rådhuset. Der var bl.a. 19 maskinpistoler, 7 almindelige pistoler, en mængde ammunition, sprængstof og håndgranater, samt en halv gris, en halv okse, et stort antal dåser med konserves, endvidere to personbiler, en lastbil og fem dunke med i alt 125 liter benzin. Et større lager af rugbrød og andre levnedsmidler manglede heller ikke.

 


 

FAA 6.5.45

Aflyst fodboldkamp

F.I.F.s mesterrækkehold har sendt afbud til turneringskampen i dag i Birkerød.

 


 

FA 7.5.45

Et angreb der udeblev

Skansegården skulle være angrebet af hipofolk, som imidlertid udeblev.

Frihedskæmperne blev i aftes udkommanderet til vejene omkring Hillerød, hvor de lagde sig i stilling på begge sider af tilkørselsvejene til Hillerøds og langs vejene, der fører til Arbejdsanstalten. En telefonisk meddelelse havde annonceret et angreb af hipofolk, som skulle være på vej fra København i 7-8 af politiets biler forklædt som politi og frihedskæmpere. Angrebet udeblev imidlertid, og styrkerne blev trukket hjem igen.’

 


 

FA 7.5.45

Broget bybillede på fredens første dag

Frihedskæmperne blev hyldet af hillerødanerne

Til akkompagnement af frihedskæmpernes ordonnansmotorcykler, der jog gennem gaderne, og politiets og privates benzindrevne biler, som pludselig dukkede op af jorden, bød hillerødanerne befrielsen velkommen fra lørdag morgen kl. 8.

Der var folk på gaderne med det samme, og kirkeklokkerne rungede over hele byen som tegn på befrielsen. Frihedskæmperne var i livlig aktivitet, og mængden samlede sig om de ejendomme, hvor der blev foretaget arrestationer. Enkelte uheldige elementer fandt sig foranlediget til selv at gribe ind og anholdt nogle kvinder, der blev trakteret på en særdeles usmagelig måde og derefter ført til rådhuset, hvor de imidlertid senere blev løsladt. 

Man havde ventet englænderne i går, og det engelske flag vajede foran kommunekontoret. Rygterne gik, men der kom ingen englændere. Frihedskæmperne opholdt dagen igennem en afspærring, som var effektiv, og i øvrigt blev skiltet foran rådhuset, med angivelse af, at her residerede  det tyske politi, fjernet af politisoldater under stormende jubel. Senere fjernede spejderne pigtrådsspærringen, efter at folk i almindelighed havde søgt at få det væk.  Politisoldaterne følte sig imidlertid truet, og forsættet blev opgivet.

….

Bybilledet var i øvrigt præget af flag, danske russiske, engelske og amerikanske og de svært bevæbnede frihedskæmpere, som blev tiljublet af hillerødanerne. Når de engelske soldater ankommer til Hillerød, varsles de med et sirenesignal, og englænderne vil i øvrigt have til opgave at ordne tyskernes overgivelse og afvæbning.

 


 

FA 7.5.45

160-170 anholdte

Kriminalassistent Laurids Hansen oplyser ved middagstid, at man nu har arresteret mellem 160 og 170 stikkere, værnemagere, nazister m.m. som alle er anbragt på Arbejdsanstalten.

Blandt de anholdte er i øvrigt maskinmester R., Sygehuset.

 


 

FA 7.5.45

Politimesteren ankommet fra Sverige

Politimester Knud Lassen ankom i går eftermiddag i bil fra Sverige via Helsingør. Han tog straks ud til Arbejdsanstalten, hvorfra politiet leder arbejdet i Nordsjælland, og her blev han budt velkommen af sine medarbejdere med kriminalassistent Laurids Hansen i spidsen. Denne oplyser i øvrigt, at man endnu ikke har bestemt, hvornår politistyrkens hovedkvarter igen forlægges til rådhuset. Gestapo flyttede i aftes ved 19-tiden. De medtog to flyttevogn fulde af bagage, og det forlød, at kursen blev sat mod Ringsted.

 


 

FA 7.5.45

Churchills bøger igen!

Hillerød Folkebibliotek åbner i dag en udstilling af bøger, man ikke har måttet låne ud i de sidste halvandet år. Udstillingen omfatter Churchills produktion og mange andre skønlitterære og faglige værker.

 


FA 7.5.45

Da de nordsjællandske stikkere og nazister blev bragt i ”sikkerhed”

Glimt fra politiets og frihedskæmpernes indsats rundt om i Nordsjælland.

Da solen gik ned ved den anden frie dag i Danmark, var der i Nordsjælland arresteret et meget stort antal hipofolk, stikkere, værnemagere, overbeviste nazister og lignende. De sad arresteret rundt omkring i arrester, interimistiske lokaler i tilfældige bygninger og i politiets stationer. Hvor disse igen er blevet overtaget.  For de hundreder af mennesker, der i de sidste to dage trofast har stået på vagt foran frihedskæmpernes hovedkvarterer, tegnede der sig et broget og mangeartet billede.

De arresterede i Hillerød

I Hillerød havde frihedskæmperne hovedkvarter på arbejdsanstalten ”Skansegården”.

Ustandselig suser små benzindrevne biler og store tunge lastbiler ud og ind ad porten, mere eller mindre overfyldt med frihedskæmpere. En gang imellem sidder en ”civil” mellem de stålhjelmsprydede hoveder, og en øredøvende hujen fra menneskemassen forkynder i så fald, at der har været ”bid”.

Kommer man inden for vagtkæden af de svært bevæbnede frihedskæmpere møder man kendte og ukendte ansigter, unge og gamle patrioter, nogle næsten ukendelige i den svære udrustning med maskinpistoler, canadiske 15-skuds karabiner, stålhjelm, patrontasker, håndgranater og automatrevolvere.

I et lille kontor i hovedbygningen ligger centralen for det hele: det kontor, hvor kriminalassistent Laurids Hansen sammen med Hillerøds øvrige politimænd leder eftersøgningsarbejdet. Da arbejdet begyndte lørdag morgen, var der så travlt, at man havde besvær med at få alle de arresterede indregistreret, mens der nu er længere imellem, at man kører ind med en arrestant. En gang imellem kommer frihedskæmpere gående med stikkere spadserende foran sig, holdt i skak af tunge revolvere, og ind imellem kommer unge kvinder, hvis generalieblad trænger til undersøgelse, fint kørende i biler uden nummerplader

Gårdspladsen ligner en ekspeditionslejr før opbrud. Lange rækker af de mest forskelligartede automobiler er parkeret, og rundt omkring haster frihedskæmpere til og fra togter ud i Nordsjælland, hvor arrestationer skal foretages og Hipo-folk nedkæmpes. Engang imellem ruller store lastbiler ud med patruljer, der skal være med til at rense luften over Danmark, og andre gange vender de hjem med en lille klynge stikkere mellem sig.

I fire værelser i hovedfløjen sidder nazisterne fanget. Blandt de arresterede er barbermester GP, herreekviperingshandler MS, revisor VB, postassistent TC, og hipomand på rådhuset MH. Glarmester V, der gjorde sig så ufordelagtigt bemærket på Hillerød Torv den 9. april i år, er formentlig taget i Haslev, hvortil han er blevet forflyttet.

Bag ruderne i fangeværelserne ser man i øvrigt kommuneassistent CB, fhv. ejer af …gaard MS, Modehandler LG, Byretsdommer J, kontorassistent MM og grosserer JL, alle Hillerød.

I Jørlunde blev taget forfatteren TB, i Slangerup centralbestyrer NH, og i Lillerød SS-mand KR, der havde 4 pistoler, og Hipo-vagtmester VP, der rådede over et stort arsenal af våben, dansk politiskilt og 5 fotografiapparater. I alt er der i Hillerød og omegn arresteret 115 personer og i Helsinge og omegn 28.

SS-folk sidder i ét værelse, Hipo-folk i et andet, nazister og stikkere i et tredje og kvinder i et fjerde. Uden for går unge frihedskæmpere bevæbnet til tænderne. Nedenfor vinduer skimter man stålhjelme, der gør det klart, at heller ikke ad denne vej er der chance for flugt – noget sikkert også kun de færreste er indstillet på. Inden arrestanterne får lov at gå ind i arrestværelserne, skal de aflevere seler, livrem, sokkeholdere, og lignende – for alle eventualiteters skyld.

Mandag morgen begyndte aktiviteten igen. Patruljerne suser stadig ud og ind, og af og til kommer flere arrestanter til. De kommer i kort forhør og indsættes i arresten, hvorefter retten senere skal tage stilling til dem efter den nye straffelov for sådanne personer.

 


H.S 7.5.45

I frihedskæmpernes hovedkvarter i Hillerød

Omkring et hundrede mistænkte anholdt i Hillerød og omegn

Hillerød, mandag

Frihedskæmpernes højborg for Nordsjælland er ”Skansegården” på Skansevej i Hillerød, hvor der lørdag udspillede sig mange dramatiske scener.

Den ene bil efter den anden kom med transporter af arresterede personer, der efter en kort afhøring blev anbragt i de interimistiske celler, som var lavet i Arbejdsanstaltens stuer.

Arbejdsanstalten har aldrig oplevet lignende travlhed. Uden for porten stod (læs: var der) fra morgen til aften tæt pakket med mennesker, og indenfor sås frihedskæmperne. Delinger tog af sted, andre frihedskæmpere røg cigaretter, spiste stående deres mad eller tog et hvil i en af samlingsstuerne og i vognene. Nogle gjorde toilette på soldatervis under vandposten, mens andre spiste varm mad, som lotteforplejningen havde fremstillet på Hotel København.

Overalt på gange stod frihedskæmpere med maskinpistoler parat til at skyde.

Livsnerven var det lille kontor, hvor der var spækket med mennesker. Politifolkene var ledere af de udgående patruljer, og det var de øverste inden for kriminalpolitiet, der satte hele systemet i gang.

Fangerne kom ind én ad gangen, blev kropsvisiteret og blev herunder ført op til cellerne. Det var artige ting, der dyngede sig op på bordet. Hele arsenaler af våben, ammunition, splinternye penge, der var modtaget af værnemagten osv. Kiggede man ind gennem ruderne i cellerne til det lille hundrede mennesker, der efterhånden blev samlet, og hvoraf langt det største antal var mænd, så man også kendte personer, bl.a. dommer J., Lillerød, der blev taget med tysk pistol.

 


 

H.S 7.5.45

Da Hillerød var en sydende heksekedel

Hillerød, mandag

Dagen for selve kapitulationens indtræden blev en af de mest bevægede i Hillerøds historie. Fra tidlig morgen samledes mange mennesker på Torvet, og hen på eftermiddagen var her som i en heksekedel.

Et overraskende syn var det i disse morgentimer at se de første frihedskæmpere, der optrådte med alle mulige modeller af stålhjelme på hovedet og med revolvere, maskingeværer og bøsser. Endnu mere overraskende var det at genkende gode, gamle bekendte, som vi til daglig har set og sludret med uden at ane, at de var med i frihedskæmpernes rækker. De optog polititjenesten og jog ustandselig af sted i benzindrevne vogne uden nummerplade eller på lastvogne, overalt tiljublet af befolkningen.

Efterhånden blev byens flagallé rejst, solen skinnede på et væld af Dannebrog, og på hotel ”København” kunne man se det amerikanske, engelske og russiske flag vaje. Selv på kommunens administrationsbygning gik ”Union Jack” til vejrs, da det rygtedes, at engelske soldater ventedes til byen.

Ved 10-tiden om formiddagen blev der jubel blandt tilskuerne. Det var de tyske politisoldater, der tog deres skilt på rådhuset ned, og samtidig begyndte vagtværnet at fjerne pigtrådsspærringen på trappen. Folk hjalp villigt med, men blev stoppet af frihedskæmperne, da man ville undgå, at det kom til optrin.

Om eftermiddagen var der folkemøde på Torvet med tale fra en højttalervogn.

Det blev sent, før hillerødanerne fandt vejen hjem. Der var så meget at snakke om.

I går fjernede spejderne pigtrådsspærringen rundt om rådhuset, og i formiddag forlod det tyske sikkerhedspoliti bygningen. Efter en gennemgribende rengøring vil politiet atter tage sine lokaler i brug.

 


 

H.S.7.5.45

Tyskerne forlader rådhuset.

I går fjernede spejderne pigtrådsspærringen rundt om rådhuset, og i formiddag forlod det tyske sikkerhedspoliti bygningen. Efter en gennemgribende rengøring vil politiet atter tage sine lokaler i brug.

(Uddrag af artiklen "Da Hillerød var en sydende heksekedel" i samme nummer af avisen)

 


 

NV 8.5.45

4 engelske soldater på Frederiksborg Slot

”Vi må klæde os ud for at få lov til at gå i fred”, sagde de under et interview på museet.

Kort efter redaktionens slutning mandag efter middag kom de første engelske soldater til Hillerød. Det var fire soldater, der sammen med en dansk ven aflagde et besøg på Frederiksborg Slot.

Da besøget var uofficielt, fik man desværre ikke givet dem den festlige modtagelse, man havde tiltænkt. Portner Petersen var den første, der bød dem velkommen, og da jeg kom ned på museet, var museumsinspektør Paulsen i færd med at vise dem rundt.

Det viste sig at være tre journalister fra Daily Herald, Daily Sketch og Associated Press samt en mand, der ser alt, idet han er knyttet til Paramount Pictures. Desværre havde de så lidt tid til deres rådighed, at det kun blev en kort samtale. De fortalte, at de var kommet til København via Normandiet, Belgien og Tyskland. Ingen af dem havde været i København før, og de var begejstrede for byen. Det er en vidunderlig by, sagde de, idet de tilføjede, at der var dejligt at komme til en by, der ikke er hærget af krigens bomber. ”We are sick of ruins”, forklarede de.

Mens vi stod og talte sammen, kom deres ven og fortalte, at der desværre ikke var tid til at opholde sig længere i Hillerød. På vej ned ad trappen fortalte englænderne, at de var imponerede over den smukke modtagelse, der var blevet de engelske tropper til del her i landet. Folk vil slet ikke lade os i fred.

 


 

FAA 8.5.45

Hvornår kommer englænderne?

Modtagelsen vil blive henlagt til slotsgården.

Hillerødanerne har nu i tre dage stået trofast på Torvet og ventet på englænderne, men endnu har de ikke vist sig.

Der er for øvrigt sket den ændring i programmet, at modtagelsen vil blive henlagt til slotsgården, og det vil blive amtmand Ulrich, som skal byde dem velkommen, et hverv, som amtmanden efter opfordring har påtaget sig, endskønt han stadig befinder sig som patient på Centralsygehuset, om end glædeligvis i bedring.

I øjeblikket synes der for øvrigt ikke at være nogen, som ved noget bestemt om, hvornår englænderne kan ventes hertil. I går eftermiddags gav de andetsteds omtalte fire engelske krigskorrespondenters private besøg på Frederiksborgmuseet anledning til formodninger om, at de dannede fortroppen til englændernes komme.

Dette havde atter til følge, at hillerødanerne i store skarer strømmede mod slottet, men det var og blev altså et rygte uden hold i virkeligheden. Der var dog på dette tidspunkt allerede skikket bud til amtmand Ulrich, som iført uniform i bil kørte til Amtmandboligen på slottet. Amtmanden vendte dog snart efter atter tilbage til sygehuset, og for hillerødanerne bliver der med andre ord ikke andet at gøre end fortsat at væbne sig med tålmodighed med henblik på modtagelsen af englænderne.

 


 

FAA 8.5.45

Sejrsfest i Hillerød i dag

Lokal-komiteen i Hillerød beder os meddele, at modstandsbevægelsen i anledning af V-dagen har arrangeret en sejrsfest på Torvet i Hillerød i eftermiddag kl. 15.

Der bliver fra højttaler retransmission af premierminister Churchill´s tale med påfølgende oversættelse. Efter nationale sange taler civilingeniør Jørgen Poulsen. Så følger de nordiske nationalsange, hvorefter adjunkt Hegelund Larsen får ordet. Der sluttes af med ”Kong Christian”.

 


 

FAA 8.5.45

De arresterede i Hillerød

Blandt de arresterede, der sidder på ”Skansegården” i Hillerød, er frisørmester P., revisor B., postassistent TC., Hipomand på rådhuset H., mens glarmester V., der gjorde sig så ufordelagtigt bemærket på Hillerød torv den 9. april i år, formentlig er blevet taget i Haslev, hvortil han var blevet forflyttet.

Endvidere kan nævnes kommuneassistent B. fhv. ejer af  … S., modehandlerinde LG., kontorassistent MM. (søn af fru KM., der tidligere drev )… , grosserer JL., sparekasseassistent AA. og maskinmester R., alle Hillerød.

I Jørlunde blev taget forfatteren TB., i Slangerup centralbestyrer NH. og i Lillerød foruden, som nævnt, dommer J., SS-mand KR., der havde 4 pistoler, KC., gift med tidligere medlem af Schalburgkorpset, tjener KC., vagtmester i Hipo VP., der var i besiddelse af et stort arsenal af våben, dansk politiskilt og 5 fotografiapparater, og den 16-årige LR.. Den sidstnævnte skød efter frihedskæmperne under arrestationen og ramte Gunnar Adamsen, Lillerød, der blev såret i underarmen og måtte indlægges på Centralsygehuset.

I alt er i Hillerød og omegn arresteret 115 personer og i Helsinge og omegn 28. Der blev anholdt et betydeligt større antal personer, især kvinder, men mange blev løsladt igen efter at være blevet indregistreret. De har væsentlig været feltmadrasser.

I alt fandtes der på ”Skansegården” i Hillerød i aftes ca. 160 anholdte.

 


 

FAA 8.5.45

Danske politimænd har taget rådhuset i besiddelse

Søndag aften forlod det tyske politi rådhuset i Hillerød, og i går kl. 14 blev det danske splitflag atter rejst på rådhusets flagstang, der har været taget ned under de grønnes besættelse. Frihedskæmperne paraderede og gjorde honnør, mens politiassistent Stokvad lod flaget glide til tops..

Dagen igennem mødte flere og flere ordensbetjente i deres egne uniformer og stålhjelme, men alle bar frihedskæmperne blå-hvid-røde armbind. Politiet som etat er nemlig ikke trådt i funktion endnu, og Hillerød politikreds betjente virker her som andetsteds i landet inden for frihedskæmpernes organisation.

…. (diverse taler osv.)

Politimændene gennemgik lokaliteterne for at fjerne eventuelle glemte efterladenskaber fra tyskerne, men det eneste udbytte blev en tysk bog, der lå i en skuffe. Bogen blev smidt ud af vinduet. Nogle mennesker neden for rådhuset samlede den op, men da de så, at det var en tysk bog, blev den højtideligt brændt på Torvet.

Ude i rådhusets gård ligger en del af de jerntromler, som fra engelske flyvemaskiner er blevet nedkastet i Gribskov med våben til frihedskæmperne. tromlerne er som våbnene solidt arbejde. I enderne har de været forsynet med svære gummiskiver til at tage stødet af.

Politimester Lassen er vendt hjem fra Sverige, men har endnu ikke tiltrådt sit embede.

 


 

FAA 8.5.45

Frihedsrådets lokalkomité i Hillerød
Navne, der hidtil har været skjult under anonymiteten.

Det har været kendt, at frihedsrådet har haft en lokalkomité i Hillerød. Mindre kendt har det naturnødvendigt været, hvilke navne der stod bag, men vi ser os i dag i stand til at hæve anonymiteten.

Den første lokalkomité blev i september 1944 udpeget af frihedsrådet, der på dette tidspunkt nedsatte lokalkomiteer landet over. Den første komité i Hillerød kom til at bestå af

                civilingeniør Jørgen Poulsen (formand)

                landsretssagfører E. Martved

                sagførerfuldmægtig Kai Pallesen,

                bogholder E. Truelsen og

                højskolelærer Høystrup Jensen

 

Siden er lokalkomiteen som følge af Gestapo-razziaer flere gange blevet omdannet, og den består i dag af følgende:

                adjunkt Hegelund Lange (formand)

                adjunkt Peter Grove

                reservelæge H. C. Søndergaard

                sagførerfuldmægtig Kai Pallesen

                Forstanderinde, frk. Sigrid Nicolaisen

                stud. mag. Jacob Friis

                ingeniør Dines Jørgensen

                Landinspektørstuderende Stig Dilling Larsen           

                civilingeniør Jørgen Poulsen

                Murer Tony Hansen

                Landsretssagfører E. Martved og

                redaktionssekretær H. Langkilde-Hansen

Lokalkomiteen er frihedsrådets stedlige repræsentation, og den fungerer, indtil den bliver opløst af frihedsrådet.

Lokalkomiteen, militærgrupperne og politigrupperne beder os i øvrigt meddele, at man tager afstand fra den behandling, forskellige kvinder blev genstand for i lørdags fra uansvarlige elementers side, og man understreger, at de pågældende kvinder kort efter, at de var ført til rådhuset, i videst muligt omfang blev befordret hjem.

Våbenfolkene og politidelingerne, der udgør selvstændige grupper inden for frihedsrådets rammer, ønsker endnu ikke at opgive navne på ledelsen eller tal og positioner. Man har endnu et opgør med Hipo tilbage og vil ikke udsætte enkelte frihedskæmpere for overlast fra de hipofolk, som endnu ikke er blevet uskadeliggjort.

 


 

FAA 8.5.45

Dramatisk udrykning til Dyrskuepladsen

Tyskerne begyndte at brænde deres papirer

På Skansegården i Hillerød, hvor frihedskæmperne har kvarter, blev der i går lidt før middag slået alarm: Efterretning om, at tyskerne i Dyrskuepavillonen var ved at brænde vigtige papirer.

Korte kommandoråb lød, og i løbet af et øjeblik var to lastbiler fyldt med frihedskæmpere sammen med et par af politiets biler for fuld fart på vej mod Dyrskuepladsen. I løb blev pavillonen omringet, og man gik derefter til angreb, klar til at nedkæmpe enhver modstand.

Et par skræmmeskud var imidlertid tilstrækkeligt. De 6-7 civile tyskere og et par danskere, der befandt sig i bygningen, overgav sig hurtigt til de uforfærdede frihedskæmpere, og med hænderne rakt i vejret kom de ud, én for én, og blev taget i forvaring.

Pavillonen, der har været benyttet af Organisation Tesch, blev gennemsøgt af politiet. Man tog (sig) alle de papirer, der var tilbage, ligesom man tog pengekasserne i forvaring. Men i komfuret ulmede det endnu i de papirer, der allerede var tilintetgjort.

 


 

FAA 8.5.45

De tyske soldater forlader Hillerød

I går begyndte de tyske soldater at forlade Hillerød for at rejse sydpå. De sidste afmarcherer i dag. Tilbage bliver der 95 mand, der har særlige opgaver vedrørende de sårede og flygtningene.

Fra tysk side har man i øvrigt  udtalt ønske om, at alle de tyske flygtninge – der er 1500 i Hillerød – indtil deres endelige afrejse er blevet arrangeret, samles på Missionshøjskolen og Missionshotellet, således at de øvrige kvarterer rømmes. Om dette spørgsmål føres nu nærmere forhandling.

 


 

FAA 8.5.45

Om flygtningenes antal

I artiklen "De tyske soldater forlader Hillerød" skriver Amtsavisen om flygtningenes antal:

Fra tysk side har man i øvrigt  udtalt ønske om, at alle de tyske flygtninge – der er 1500 i Hillerød – indtil deres endelige afrejse er blevet arrangeret, samles på Missionshøjskolen og Missionshotellet, således at de øvrige kvarterer rømmes. Om dette spørgsmål føres nu nærmere forhandling.

 


 

FAA 8.5.45

Amtmand Ulrich

skal formentlig blive på Centralsygehuset endnu et par uger. Når amtmanden til sin tid udskrives, vil nogen tids rekreation desuden være fornøden.

 


 

FAA 8.5.45

Mørklægningslamperne tages ned

Elektricitetsværket er allerede gået i gang med at udskifte mørklægningslamperne i gadebelysningen med klare pærer. Man er færdige på Slotsgade og kan nu tage fat på Helsingørsgade. Fuldt blus på lampen kan man dog ikke give, så længe der skal spares på lyset.

 


 

FAA 9.5.45

De uskyldige frasorteres

Snarest mulig fremstilling af de internerede for en dommer

Det meddeles i dag på Rigsdagen, at de i disse dage internerede snarest muligt skal stilles for en dommer, således som enhver anholdt har krav på efter dansk lov og ret. Derved vil det blive muligt at frasortere med det samme dem, der måtte være blevet sat fast ved en fejltagelse. Såfremt dommerne ikke kan overkomme arbejdet, hvad der sikkert de fleste steder vil være ugørligt, må der konstitueres et tilstrækkeligt antal dommerfuldmægtige.

 


 

FAA 9.5.45

Stemningsfuld aften i slotsgården

Tusinder af hillerødanere på benene for at se Neptunspringvandet i projektørbelysning og høre klokkespillet.

Hillerødanerne strømmede i aftes i tusindvis til slottet, hvor man i anledning af fredsdagen og som udtryk for den glæde, der behersker alle sind, lod vandet i Neptunbrønden springe i skæret af farvestrålende projektørbelysning. Ydermere fik man klokkespillet at høre, og i tidsrummet fra kl. 21.30 til godt 22 spilede organist Laumann en række af smukke, nationale og folkelige melodier, deriblandt de nordiske rigers nationalhymner og forskellige aftensange, således bl.a. ”Fred hviler over land og by”.

Det var en stemningsfuld oplevelse og til at forstærke det festlige indtryk bidrog også de mange levende lys, som var tændt i vinduerne i privatboligerne på slottets enemærker. Fra forsamlingen blev der i øvrigt mod slutningen af samværet udbragt et leve for kongen, og de omkringstående stemte i med ”Kong Kristian”, mens de tilstedeværende blottede hovederne, efter hånden som sangen tonede stadig stærkere over pladsen.

Snart efter gik man hver til sit i den stille aften og glædede sig over den gode gadebelysning. På den anden side af Slotssøen over imod Helsingørsgade, sås illumination i en af haverne.

 


 

FAA 9.5.45

Sejrsfest på Torvet i strålende majsol

Kampårenes ånd skal nu omsættes i fredens gerning, gør vi det, er krigens ofre ikke bragt forgæves.

Modstandsbevægelsens sejrsfest i går eftermiddags på Torvet i Hillerød havde i det strålende solskinsvejr samlet en uoverskuelig menneskemængde, som tog opstilling med front med talerstolen ved Frederik den Syvendes statue.

Skaren måtte tælles i tusinder – det er længe siden, der er set så stor en forsamling i Hillerød.

Blandt dem, der havde givet møde, var byens spejdere og F.D.F´er, de sidstnævnte med orkester under ledelse af Helge Jørgensen. Umiddelbart før højtideligheden skulle tage sin begyndelse, førtes fanerne under honnør frem til talerstolen. Torvet, såvel som den øvrige by, var ligesom de foregående dage rigt flagsmykket – foruden Dannebrog vajede de allierede nationers og de nordiske riges flag. På rådhuset var anbragt et mægtigt V-tegn, og foran bygningen sås seks mindre V’er, anbragt på flagmasterne og omvundet med lysegrønt bøgeløv. 

På slaget tre begyndte gennem det opstillede højttaleranlæg retransmissionen fra London af premierminister Churchills tale, efter fulgt af den engelske nationalhymne. Efter at man desuden havde påhørt det korte danske resume af talen, bød sagførerfuldmægtig Kai Pallesen velkommen på Frihedsrådets lokalkomités vegne.

Som dirigent ved mødet var det i øvrigt først bestemt, at en af modstandsbevægelsens mest fremtrædende medlemmer, adjunkt P. Grove, skulle have fungeret, men han blev desværre forhindret. Adjunkt Grove var i en af de farligste perioder, lige efter en alvorlig razzia, trådt til som lokalkomiteens formand, og indtil nye arrestationer tvang ham bort, udførte han et modigt og dygtigt arbejde i modstandsbevægelsens tjeneste.

Derpå talte først medlem af lokalkomiteen, civilingeniør Jørgen Poulsen, og bagefter formanden, adjunkt Hegelund Lange, der begge hilstes med varmt bifald. og hver fik overrakt en buket dejlige roser.

Jørgen Poulsen indledede med en hyldest til vores allierede og fremhævede, at vi nu har vundet friheden, retfærdigheden og freden tilbage. Det samme er sket i de to lande, som står os meget nær, Norge og Holland. Samtidig med de allieredes militære fremrykning har modstandsbevægelsen indefra bekæmpet nazisterne og fremskyndet demokratiets sejr i det undertrykte Europa. Tilbage står nu at genopbygge freden, og vi vil håbe, at man på San Francisco-Konferencen må kunne skabe en verdensorden, mere sikker og tryg end den, som efter forrige krig søgtes tilvejebragt gennem Folkenes Forbund. Taleren sluttede med at udbringe et leve for Danmark og de fire store allierede, England, Amerika, Sovjetrusland og Kina.

Adjunkt Hegelund Lange tog sit udgangspunkt i begivenhederne hin 9. april, idet han fremhævede, at størsteparten af os er ansvarlige for den situation, der opstod, da Tyskland brød ikke-angrebspagten med Danmark. Taleren skildrede indrømmelsespolitikken, som fulgte i besættelsens første år indtil 29. august 1943. I mellemtiden var modstandsånden vågnet i vort folk og gav sig stedse tydeligere udtryk, endskønt den til at begynde med måtte kæmpe på en dobbelt front mod fjenden og landets officielle styre. Vor opgave bliver det nu  at videreføre den enighedens og samdrægtighedens ånd fra disse kampår, som udsprang af kærlighed til Danmark og vort folkestyre, og omsætte den i fredens gerning. Gør vi det, vil krigens ofre ikke have været bragt forgæves. Med disse ord udbragte han et leve for Danmark.

Foruden ”Der er et yndigt land” sang den store forsamling også de øvrige nordiske landes nationalsange, og den smukke manifestation sluttede med, at Kai Pallesen motiverede et nifoldigt leve for kongen, efterfulgt af kongesangen.

 


 

H.S.9.5.45

Ca. 40 tyskere begravet i Hillerød

20 tyske soldater døde på det gamle sygehus

I den periode, tyskerne har været i Hillerød, er der blevet begravet hen ved et halvt hundrede soldater og flygtninge på Hillerød kirkegård.

Det er længere tid siden, pastor Kiilerich fik besked om, at tyskerne ønskede en snes flygtninge begravet på kirkegården, og dette fandt også sted uden dansk indblanding af nogen som helst art. Tyskerne har fået overladt et ganske lille hjørne på kirkegården til deres døde, og massebegravelserne har hver gang fundet sted uden nogen højtidelig ceremoni.

I de allersidste dage har pastor Kiilerich fået anmeldelse om yderigere 20 dødsfald – alle sammen soldater fra feltlazarettet i det gamle sygehus på Sdr. Banevej. I meddelelsen fra den tyske øverstbefalende hedder det, at dødsårsagen skyldes læsioner, men for ikke at løbe nogen risiko for en eventuel smitte, bliver der anvendt et stærkt desinficerende middel i kisterne, der leveres fra dansk side.

I øvrigt henvendte de tyske myndigheder sig først til København og Helsingør for at få deres døde begravet dér, men ingen af disse byer ville tage sig af begravelserne, hvorfor Hillerød blev nødt til at ofre plads på kirkegården.

Det menes, at de sidste 20 soldater er afgået ved døden i løbet af den sidste uges tid, hvorimod det med bestemthed vides, at i hvert fald et lig er over 14 dage gammelt, inden det blev jordfæstet i København, hvor der findes en ”mindeafdeling” for tyske soldater.

 


 

FAA 9.5.45

Børn, der leger med håndgranater og sprængblyanter

En indtrængende advarsel som i første række rettes til alle forældre.

Det viser sig, at de tyske tropper flere steder har efterladt sig en betydelig udrustning. På ”Skansegården” oplyste man således i aftes, at man havde fået indbragt mindst 5-600 hjelme foruden forskellige andre udrustningsgenstande.

Værre er det dog, at der blandt det efterladte også er ammunition, og man har fra i går eksempler på, at børn, bl.a. ved Sandviggaard og ”Tyvekrogen”, er blevet fundet i besiddelse af såvel håndgranater som sprængblyanter, som de havde pillet (ved) og nu betragtede som et kærkomment legetøj, uden at gøre sig tanke om den frygtelige risiko, det indebærer.  

Man beder os derfor rette en indtrængende opfordring til befolkningen, i først række alle forældre, om at have et vågent øje med, om deres børn skulle være kommet i besiddelse af våben eller sprængstof.

Enhver, der finder ammunition og lignende bør ufortøvet gøre anmeldelse herom, hvilket f.eks. kan ske til ”Skansegården”.

På Dyrskuepladsen er beslaglagt en bil, som havde været tilknyttet organisation Todt.

Zonen blev for øvrigt i går kaldt til ”Tyvekrogen”, hvor tyskerne havde antændt bål på efterladte papirer, uniformsgenstande, geværkolber osv. Ilden blev hurtigt slukket.

 


 

FAA 9.5.45

Det tynder ud i tyskernes rækker

Der afgår stadig tyske tropper og flygtninge syd på. Tilbage er kun nogle få tyske soldater og nogle Røde Kors soldater. Flygtningene på ”Sjælland” og  ”Bethania” er rejst. Det går langsomt, men sikkert den rigtige vej.

 


 

FAA 9.5.45

Advarsel mod tyske soldaters tyveri

Hærens Efterretningstjeneste oplyser fra Sydjylland: Der er forefaldet en lang række tilfælde, hvor tyske soldater har stjålet cykler, barnevogne, trækvogne m.m.

En nordsjællandsk vognmand omtaler et andet forhold, der vækker uro. Ikke blot de sidste dage inden befrielsen har tyskerne beslaglagt danske lastbiler til deres kørsel, men også senere, og adskillige af disse lastbilers skæbne ved man intet om. Man frygter nu for, at tyskerne skal føre disse lastbiler, hvoraf nogle er blevet ommalet som tyskernes egne biler, med sig på tilbagetoget. Man vil nu rette henvendelse til udenrigsministeriet.

De  tyske soldater har ikke mere myndighed til at beslaglægge noget som helst, og gør de forsøg på det, bør det nægtes. Om nødvendigt bør frihedskæmpere tilkaldes.

Som andets steds omtalt vil alt tysk materiel blive tilbageholdt ved grænsen

 


 

FAA 9.5.45

Dr. Bests sekretær anholdt i Hillerød

Blandt de tyskere, frihedskæmperne i Hillerød har arresteret, er også Dr. Bests sekretær, Hans Wesche.

 


 

FAA 9.5.45

Skolerne fik fri

Frederiksborg Statsskole talte rektor Jensen i går til Statsskolens elever, som i anledning af Fredsdagen fik fri kl. 12. Rektor udtalte son glæde over den endelige fred i Europa. Først nu, da også vort broderland Norge er blevet frit gen, kan vi for alvor fryde os over freden. Efter et leve for Norge og hele det befriede Europa sang man ”Ja, vi elsker dette landet … ”

Også på M. Mørks Skole fandt der en højtidelighed sted, hvorefter eleverne fik fri.

 


 

FAA 9.5.45

Skolefridage

Undervisningsministeriet meddeler:  Tirsdag den 8. og onsdag den 9. ds. er fridage for samtlige offentlige skoler, seminarier og andre højere læreanstalter under undervisningsministeriet. Eksaminer gennemføres dog som planlagt.

 


 

FAA 9.5.45

V-dagen

En læser spørger os, hvad V´et i betegnelsen V-dag betyder. V er en forkortelse for victory eller Viktoria, og V-dag betyder således sejrs-dag.

 


 

FAA 9.5.45

Atter byrådsmøde på rådhuset

Hillerød byråd tager nu atter byrådssalen på rådhuset i brug. Det sker ved næste møde, der på grund af Kristi Himmelfartsdag holdes på fredag. På dagsordenen står bl.a. følgende:

Andragende fra Arbejdernes Samariterforbund om tilskud. Socialudvalget anbefaler at yde 100 kr.

Skrivelse fra undervisningsministeriet vedrørende fribefordring for skoleelever.

For lukkede døre kommer til behandling:

Indstilling fra det sociale udvalg til fastsættelse af lejeafgiften i den ny husvildebolig Jespervej 124B.

Tilbud om erhvervelse af parceller ved Langesvej til brug for opførelse af ny folkebiblioteksbygning. 2. behandling.

 


 

FAA 10.5.45

Engelske soldater hilst med begejstring på Hillerød Torv

Fire mand, der tilbragte godt en times tid i byen

I flere dage har hillerødanerne ventet på at få lejlighed til at byde rigtige engelske soldater velkommen til Hillerød, men først i går eftermiddags dukkede de op.

Det var fire mand i en af de små jeeps, som fem minutter over kl. 17 rullede ind på Torvet. Der var på dette tidspunkt ikke mange mennesker her, men efterretningen om deres ankomst spredte sig som en løbeild over byen, og folk strømmede til Torvet og flokkedes om deres lille bil.

Englænderne fik en aldeles overstrømmende begejstret modtagelse af menneskemængden, der trængtes om dem og råbte hurra. Der blev budt dem cigaretter, og børnene fik chokolade. To af dem blev båret i ”guldstol” til og fra ”København”. ”Tipperary” blev sunget, Børnene rakte i snesevis af autografbøger op mod tommyerne, der så kække og solbrændte ud under deres vinrøde baskerhuer, som bar luftlandetroppernes mærke.

Englænderne var kommet til Hillerød for at ordne formaliteterne ved tyskernes overgivelse, og efter en visit hos frihedskæmperstyrken på rådhuset, hvor englænderne fik overrakt blomster af fru politimester Lassen, gik turen til Teknisk Skole med adjunkt Grove som cicerone. Englænderne foretrak at gøre den lille tur til fods, men for at slippe af sted fra de begejstrede hillerødanere måtte de sætte i løb.

På Torvet vekslede vi et par ord med den lille ekspeditions chef og fortalte ham om, hvorledes de havde været ventet lige siden lørdag. De var glade for den hjertelige modtagelse i Hillerød og beklagede, at de skulle skynde sig videre. Helsingør var næste mål. Et kvarter over kl. 18 gik turen videre.

Blandt de hillerødanere, der fik lejlighed til at hilse på englænderne, var også deres landsmandinde, fru mekaniker Schultz.

 


FAA 10.5.45

 

Om de fire engelske soldaters besøg i Helsingør

Fra Hillerød gik turen til Helsingør. Besøget her skildres i det følgende, idet jeepen dog omtales som en panserbil:

... De første englændere kom til Helsingør i aftes. Uventet kørte en panserbil op foran politistationen, og fire Montgomery-soldater med den typiske hue sprang ud. Det viste sig, at to af soldaterne var officerer, der skulle forhandle med den tyske havnekaptajn, der nu har kvarter i Bramstræde.

Efter forhandlingerne spiste englænderne på Hotel Øresund, og der samlede sig hurtigt en stor skare mennesker uden for hotellet. Skaren blev ikke mindre, da byorkestret tog opstilling og spillede engelske og danske sange, mens englænderne spiste.

Efter middagen blev de fire englændere båret i guldstol til polititorvet af begejstrede unge, fulgt af en stor og jublende menneskeskare.  Her blev der sunget og råbt hurra. Senere på aftenen fortsatte de fire Montgomery-soldater ad Nordkysten, men i dag kan der ventes en samlet gruppe engelske tropper til Helsingør.

 


 

FAA 10.5.45

En del af frihedskæmperne hjemsendt

En appel på Torvet i går – tak til frihedskæmperne fra amtslederne

På Torvet var der i går eftermiddags en appel af frihedskæmpere. De to kompagnier fra Frederiksborg Amts vestre mødte til parade, og efter paraden hjemsendtes en del af frihedskæmperne, nemlig en tredjedel. 

Over to hundrede frihedskæmpere deltog i paraden, der overværedes af mange mennesker. Den militære chef, Kaptajn A. D. Jensen, takkede foran geledderne frihedskæmperne for deres indsats. Det havde været en fornøjelse og glæde at arbejde med frihedskæmperne. Efter talen takkede kaptajn Jensen hver enkelt frihedskæmper ved et håndtryk.

Amtslederen for modstandsbevægelsen, bogholder Truelsen (Tom), takkede sine kammerater for deres udmærkede arbejde ved transporter af våben, og hvad der i øvrigt havde været af arbejde, som skulle gøres under besættelsen.

Tilskuerne til paraden blev vidne til nogle små, rørende optrin. Flere af frihedskæmpernes børn, der ikke havde set deres far i lang tid, listede sig hen til rækkerne for at give far en buket blomster. Butikkerne var jo lukket, og nogle af børnene havde været i skolen eller i haven for at plukke blomsterne.

Efter paraden trådte C.B’erne af for at overgå til særlige bevogtningsopgaver.

 


 

FAA 10.5.45

Frihedskæmperne er trætte af autografjægerne

Frihedskæmperne på Torvet i Hillerød belejres som omtalt til stadighed af autografjægere, og man skal ikke tro, det blot er lederne, der må holde for. Enhver med det blå-hvid-røde armbind anfaldes. Frihedskæmperne påskønner naturligvis børnenes hyldest, men, som en af dem siger til os, er de begyndt at blive lidt trætte af at skrive deres navne, og det sinker også arbejdet. Jeg forstå i øvrigt ikke, hvad børnene vil med navne en masse, vi er jo kun almindelige mennesker, slutter frihedskæmperen beskedent.

 


 

FAA 10.5.45

 

En tysk og en engelsk bil gik i stå ...

For tre måneder siden, da der endnu lå snebunker i Helsingørsgade, kørte en tysk bil fast udfor Amtsavisen, da den ville mase frem mellem de andre køretøjer. Den skred ud og sad uhjælpeligt i klemme. Folk stillede sig op med hænderne i lommen. Nogle lo højt, og en mand, der nævenyttigt ville skubbe bilen fri, blev nidstirret. Tyskerne måtte selv ud for at bakse bilen til rette.

I går kl. 18.15 rullede den lille ”jeep” med de første fire englændere, der havde været i Hillerød, op gennem Helsingørsgade. Langsomt bevægede den sig gennem de jublende menneskeskarer. På samme sted, hvor den tyske bil var ”standset”, fik jeepen  motorstop, men motoren spillede i dette tilfælde ingen rolle. Den begejstrede folkemængde var i den grad slået sammen om det lille britiske køretøj, at mængden bogstaveligt talt ”bar” det videre, indtil motoren igen fungerede.

Mens den karakteristiske lugt af ægte, engelsk Castrol-olie kildrede én i næsen, forsvandt jeepen med en begejstret, hurraråbende ungdom efter sig.

 


 

FAA 10.5.45

Ca. 60 tyskere begravet i Hillerød og Tjæreby

På Hillerød Kirkegård menes der at være begravet ca. en snes tyske flygtninge og et lignende antal tyske soldater, som er døde under opholdet i Hillerød.

På Tjæreby Kirkegård er 21 tyske flygtninge blevet begravet, for størstedelens vedkommende børn.

Ligene af et stort antal tyske soldater, som er døde på det gamle sygehus, er ført til København.

 

 


 

FAA 10.5.45

Socialtjenesten overtager flygtningehjælpen

Bespisning af 1.150 flygtninge – halmen, som flygtningene har ligget i, bliver brændt.

Socialtjenesten har nu overtaget arbejdet med bespisning af de tyske flygtninge i Hillerød og omegn.

Missionshotellet opholder der sig 88

på Missionshøjskolen 351

Skovlyst Kro 70

på Grundtvigs Højskole 515,

på Nødebo Kro 42 og

Følstrup 73. 

Fra ministeriet er udsendt et cirkulære om, at der skal foretages det fornødne for at sikre flygtningene mad. Desuden skal man sørge for aflusning og for begravelse af de døde tyskere. Socialinspektør Balsløw fortæller os, at ingen tysk flygtning nu får tilladelse til at gå på gaden uden forud indhentet passérseddel. Der vil blive sørget for bespisning af flygtningene, så man bliver fritaget for deres butiksbesøg.

Til at tilrettelægge arbejdet har man fået hjælp af spejdernes hjælpekorps, C.B´erne og DKB. Bespisningen vil naturligvis blive holdt inden for de danske rationer efter de regler, der er udsendt herom.

 


 

FAA 10.5.45

En kasse håndgranater

blev i går indbragt til politistationen. De var fundet ved Badstuedammen og havde været under vand, idet de var helt våde. Fundet understreger med al tydelighed, at man bør være på vagt over for de mange farlige genstande, som åbenbart stadig kan findes her og der på lettilgængelige steder.

 


 

FA 11.5.45

Ingen flygtninge på gaderne uden passérseddel

Flygtningene, som efter at tyskerne var taget bort, ikke fik ordentlig mad et par dage, er nu blevet bespist af socialtjenesten, som fortsat skal sørge for dem. De må nu ikke mere gå på gaden uden en særlig passérseddel, og der er således sat en stopper for deres indkøb i forretningerne. Fru direktør Kisling, forestår i øvrigt bespisningen, og desuden har man fået hjælp af Spejdernes Hjælpekorps, CBerne og DKB.

 


 

FA 12.5.45

Byrådet vil rejse mindesmærke for de faldne frihedskæmpere

Hillerød byråd vedtog i aftes efter forslag fra gruppeformændene at rejse et mindesmærke for de her fra byen faldne frihedskæmpere.

Byplanudvalget skal overveje planens realisation og komme med nærmere forslag.

 

 


 

FAA 12.5.45

Flygtningehjælpen centraliseres

Enkelte bygninger rømmer – De tyske tropper lod deres landsmænd i stikken.

De tyske tropper har enkelte steder efterladt de tyske flygtninge uden at sørge for den mindste smule mad til dem, og socialtjenesten, der nu har overtaget fordelingen af madvarer til flygtningene, har modtaget besked fra tyskerne om, at de har været uden forplejning i de sidste dage, før socialtjenesten satte ind.

Alle lotter er nu i ilden for at deltage i forplejningstjenesten. der omfatter 3.100 flygtninge. Dødeligheden er stadig stor blandt dem. I går kom der således melding om 14 døde flygtninge, fortæller socialinspektør Balsløw.

Man er i disse dage ved at centralisere hjælpen til flygtningene. Sandviggaard er blevet ryddet, og man vil muligvis tømme andre bygninger for flygtninge. Bethlehem er blevet rømmet og vil rimeligvis ikke blive taget i brug til et nyt hold. Fra anden side erfarer vi, at der er tale om også at rømme Frederiksborg Statsskole for sårede. Rømningen vil antagelig finde sted allerede på mandag, og de sårede, i alt 170, vil blive indkvarteret på Slotspavillonen, som nu istandsættes. Ca. 100 sårede ventes desuden hertil fra København.

 

 


 

FAA 12.5.45

De brændte brøds taktik

Til det sidste fornægtede de tyske soldater ikke deres ødelæggelseslyst. Det oplyses nu, at da styrkerne forlod Hillerød måtte de lade 400 kg. brød tilbage, som de ikke kunne slæbe med sig. De lod dem dog ikke simpelthen ligge, men pakkede den store stabel af brød sammen i halm og brændte det hele af. Samtidig efterlod de, som andetsteds omtalt, de tyske flygtninge uden at gøre noget for disses forplejning, og de måtte sulte indtil myndighederne i Hillerød tog sig af deres bespisning.

Fabrikant Hermansen, Hillerød Radio, fortæller os, at da han og en anden mand i forgårs spadserede i Tyvekrogen over for Luthersk Missionsforenings Højskole, kunne de se, at der for nylig var gravet i jorden. Da de undersøgte det nærmere, viste det sig, at der var nedgravet flæsk, ca. en halv gris. Flæsket var åbenbart nedgravet af en tysk soldat, der ikke har nået at få det med.

 


 

FAA 13.5.45

Tyskerne rømmer både Statsskolen og Kommuneskolen

Lokalkomiteen opretter kontor for hjælp til og registrering af frihedskæmpere, hjemvendte flygtninge og internerede.

Modstandsbevægelsen i Hillerød han i sin kun én uge lange tilværelse ”over jorden” haft mange vigtige opgaver at tage vare på.  Det var således Frihedsrådets lokalkomité, der i samarbejde med amtsfuldmægtig Bianco Boeck fik samlet flygtningene, så disse nu kun lægger beslag på Luthersk Missionsforenings Højskole og Missionshotellet.

På Lokalkomiteens initiativ og under samvirke med kaptajn Jensen er der endvidere truffet en glædelig ordning, hvorefter både Statsskolen og Kommuneskolen rømmes for sårede, så disse skoler snart igen kan blive taget i brug i undervisningens tjeneste. De sårede vil blive overført til Teknisk Skole og Slotspavillonen, men dette sidste sted bærer så tydeluge spor af tyskernes ødelæggelseslyst, at en del reparationsarbejder er nødvendige.

Inden de tyske soldater i sin tid forlod Slotspavillonen, fjernede de nogle guldbrædder og standsede W.C.-afløbene med cement! Allerede i morgen vil man gå i gang med reparationerne, og der sættes fuld kraft på arbejdet, så det ventes tilendebragt i løbet af kun en eller to dage. Statssskolen skal allerede være rømmet mandag formiddag, og Kommuneskolen vil være fri i meget nær fremtid.

Lokalkomiteen sætter i øvrigt også et energisk arbejde ind vedrørende hjælp til og indregistrering af frihedskæmperne, de hjemvendte flygtninge og de internerede. Til det formål er der indrettet et specielt kontor ”Lokal-Komiteens Kontor for særlige Anliggender”, der åbnes i ejendommen Slotsgad3. Dette kontor, der har samarbejde med socialkontoret, vil i den følgende tid holde åbent daglig fra kl. 9 – 17.

 


 

FAA 13.5.45

Politiet overtager atter sine funktioner

I formiddag kl. 10 samles Hillerøds politistyrke i byrådssalen, hvor politimester Lassen taler. Derefter træder politiet straks i funktion.

  


 

N.V. 14.5.45

Englænderne rykket ind i Hillerød

Da Montgomerys soldater kom, var der ingen til at modtage dem.

En styrke af Montgomerys ørkensoldater rykkede søndag ind i Hillerød. Ingen modtagelseskomité var parat til at modtage dem. En stor gul bil med fyrre mand kørte pludselig op på Torvet, der blev råbt hurra af de få mennesker, der var samlet. Lidt senere kørte faldskærmsjægerne til pladsen foran slottet, hvor de hurtigt blev omringet af børnene, der ville have autografer.

Jacobsen, Rosenhaven, serverede en øl, og soldaterne fik wienerbrød. De var i godt humør og skrev autografer, så de næsten blev lamme. De 40 soldaters navnetræk er nu optegnet i hundreder af autografbøger.

40 ørkensoldater søger kvarter

Kort efter politiparolen på rådhuset kom to af de engelske soldater ind i vestibulen (på rådhuset. Red) og spurgte efter kaptajnen. Vi førte dem til Hotel Leidersdorff, hvor de fik forbindelse med deres afdeling. De var kommet med flyvemaskine fra Tyskland til København og var ganske bedåret af Danmark. Meget smukt land, sagde de, og meget fin lille by, Hillerød.

Efterhånden opklaredes det, at de 40 mand søgte kvarter i Hillerød, og de fik lidt senere anvist kvarter i Dyrskuepavillonen, hvor de hurtigt rykkede ind. Intet var parat til deres modtagelse. Installatørerne og elektricitetsværket måtte hurtigt skaffe dem lys, og så gjorde Montgomerys soldater sig det i øvrigt så behageligt som muligt. De nød hvilen i det fine vejr, og de skrev utrætteligt autografer. Til sidst blev de kede af at skrive deres eget navn og lod børnene løbe med ”Winston Churchill”, ”Montgomery” og ”Tom Mix”

Fra Ægypten til Hillerød

Soldaterne er luftlandetropper og tilhører 1. Parachute Battalion. De fleste af dem er londonnere, raske fyre.

I pavillonen træffer vi en barket faldskærmsjæger, mr. E. Corter, ikke helt ung, med overskæg. Under kampene på Montgomerys mange valpladser havde han fået en skramme i højre hånd, og han skrev autografer med kejten, og det gik tjep.

- Har De været med på hele felttoget, spurgte vi.

Yes, El Alamein, Tunis, Sicilien, Normandiet, Rhinen, Nordtyskland, og nu er jeg i Hillerød.

- Hvor længe skal De blive her?

Vi ved det ikke, men vi bliver her til tyskerne er ude, og så skal vi derned igen.

- De har været ude på et langt trip?

Ja, og nu vil vi jo gerne hjem til England snart. Home sweet home.

Det slot vil jeg se

Hvad er det for et slot, derovre? spørger soldaten og peger på Frederiksborg Slot.

Vi fortæller ham, at det er Danmarks nationalhistoriske museum.

Er de gule kugler på tårnene guld?

Nej, ikke helt guld, svarer vi.

Det slot vil jeg se, inden jeg skal hjem.

Og det får han lov til. Direktør Andrup inviterer nok en dag.

 

I Dyrskuepavillonen fik soldaterne snart kvarteret i orden.

Nogle skrev hjem til mor og til pigen, andre legede med børnene i græsset, og andre snakkede med hillerødanerne, der endelig fik noget for alle de skolepenge, de har ofret på at lære engelsk. I køkkenet stegte og brasede kokkene. Englænderne har selv mad med. Kødboller og ferskener i dåser, og raske hillerød-drenge lukkede dåser op, så de ikke vidste, hvor gamle de var. 90 blev lukket op som en sveske. Englænderne delte chokolade ud. Æg havde de ikke, men de købte æg for chokolade. 5 æg for en plade. Det var ikke danskerne, der blev snydt ved den handel.

Englænderne følte sig hurtigt hjemme i Hillerød, og i de kommende dage vil hillerødanerne give dem en festlig modtagelse.

Inden englændernes ankomst til Dyrskuepavillonen, blev der renset dasser. En styrke fra Arbejdsanstalten besørgede dette job under opsigt af danske frihedskæmpere.

De engelske jeeps befarer nu Hillerøds gader og viser tyskerne tilrette. En lille tysk patrulje i køretøj blev søndag standset. Hvad laver I her? Sagde englænderne gennem deres tolk. Vi kører medikamenter til lazarettet. Hvor ligger det? Ved I ikke, at I skal have armbind på? Vær venlig at køre hjem og hente det med det samme.

 


 

FA 14.5.45

Det er forbudt at sælge til tyskerne

Denne enkle sandhed, som for længst er slået fast i en bekendtgørelse fra handelsministeriet, og som man skulle tro – efter alt, hvad vi har oplevet -  straks var trængt ind i alles bevidsthed, synes endnu ikke at være gået op for nogle af de handlende i Hillerød og omegn. I hvert fald så man i går tyske soldater med flødeskumskagepakker på gaden i Hillerød!! Man har også eksempler på, at flygtningene har forsynet sig – og det vil fremtidig ikke blive tålt.

Der blev for øvrigt statueret et eksempel allerede i går. En mælkehandler i Ullerød blev taget på fersk gerning, da han solgte 80 liter mælk til flygtningene på højskolen. Han blev omgående meldt til kommandoen, og da det er en militær sag – vi lever jo endnu ikke under civilretlige forhold – vil det blive en meget alvorlig historie for ham.

Den, der har informeret os om dette, og som selv står midt i arbejdet med at sørge for vore højst uvelkomne gæster, tilføjer: Alle tyskerne får deres forplejning, og mere skal de ikke have. De har længe nok snyltet på den danske befolkning. Både frihedskæmperne og politiet vil i de kommende dage føre kontrol med, at der ikke sælges varer af nogen som helst art til tyske soldater eller flygtninge.

Selv den mindste forseelse herimod vil blive straffet. Vedkommende vil uhjælpelig blive stillet i gabestokken – ja, han risikerer at blive hentet til ”Skansegården”. Og det er den slags forseelser, som ikke kan klares med en bøde på 5 kr.  Der vil blive taget meget hårdt fat -  og der vil blive lagt mærke til det fra alle sider.

Endelig kan vi oplyse, at tyske flygtninge og soldater har brugt den trafik at sende danske børn på indkøb i forretningerne. Dette misbrug er selvfølgelig ikke så let at konstatere, men alle forældre bør advare deres børn mod at lade sig bruge af tyskerne.

”Herrefolkets” repræsentanter har længe nok plyndret og mishandlet vort land. Man forstår ikke, at nogen dansk mand eller kvinde vil række hånd til en fortsættelse nu, da vort land atter er frit.

 


 

FAA 15.5.

Da politiet atter mødte til tjeneste

Politiassistent Klittegaard sygemeldt. Overbetjent Stokvad fungerer i hans sted.

I forgårs trådte politiet, som bebudet, atter i funktion efter en parole i byrådssalen på rådhuset. Her bød politimester Lassen velkommen, idet han bl.a. udtalte:

- Vi samles her på ny i et Danmark, der atter er frit. Krigens tunge år har været en hård tid for politiet. Siden den 19. september, da jeg stillede Dem frit, gik de fleste af Dem, ligesom jeg, under jorden og levede det hjemløse og forjagede liv, som følger dermed. De fleste gik ind i modstandsbevægelsen. Desværre måtte jeg selv på grund af mit helbred og i samråd med Frihedsrådet tage til Sverige, hvor jeg i Helsingborg har ledet det danske politi.

Politimesteren fremhævede den storslåede kamp, frihedsbevægelsen har ført for Danmarks frihed, og mindedes de politimænd, der under udøvelsen af deres pligt fald på ærens mark. I Hillerød Politikreds har vi også haft tab, nemlig politiassistent Sylvester Nielsen ved Kystpolitiet. Han var en dygtig og energisk politimand, hvis personlighed vi vil savne. Æret være hans minde!

Videre takkede politimester Lassen for den hyldest, politiet har været genstand for hos befolkningen og oplyste, at kriminalassistent Laur. Hansen havde været områdeleder for frihedskæmperne i Frederiksborg vestre distrikt.

Politimesteren konstaterede, at alle kriminalpolitiets medlemmer var mødt, hvorimod der af ordenspolitiet manglede politiassistent Klittegaard, der er sygemeldt. Desuden er landbetjent Bache, Helsinge, syg af galdesten, politibetjent Vingaard Jensen, Hillerød, syg af paratyfus på Frederikssund Sygehus efter ophold i tysk koncentrationslejr, og politibetjentene Peter Jørgensen og Rønsholm, begge Hillerød, opholder sig i Sverige. Politibetjent Hemmingsen, Hillerød har taget sin afsked og nedsat sig som købmand, og politibetjentene Hjorth og Viggo Nielsen, Hillerød, er henholdsvis i Køge og Vordingborg, hvor de gør aktiv tjeneste i frihedsbevægelsen.

Politimester Lassen gav overbetjent Stokvad, der er fungerende politiassistent, ordre til gadepatruljering og oplyste, at vagtværnet fortsætter sine funktioner som hidtil.

Kriminalassistent Laur. Hansen udtalte sin glæde over atter at se politimester Lassen rask og bragte frihedsbevægelsens tak til korpset for veludført arbejde.

Overbetjent Stokvad omtalte begivenhederne den 19. september. Der havde været enkelte forrædere i rækkerne – men nu var man atter samlet efter at have sat livet ind for Danmarks befrielse. Det gjaldt fortsat om at vise kammeratskab og løfte i flok.

Hermed sluttede parolen.


 

FAA 15.5.45

40 engelske soldater kommet til Hillerød

Opholdet vil antagelig strække sig over to-tre måneder.

En styrke på 40 mand af Montgomery´s ørkensoldater under ledelse af premierløjtnant Bizzel kom i forgårs - ret uventet – til Hillerød.

Der var følgelig ikke arrangeret modtagelse af nogen art , da englænderne rullede ind i byen, men overalt, hvor de kom frem, fik de en hjertelig og begejstret modtagelse. I Rosenhaven blev der serveret øl og wienerbrød for mandskabet. I mellemtiden havde løjtnant Bizzel sat sig i forbindelse med kaptajn D. Jensen på Hotel Leidersdorff, og det bestemtes, at englænderne skule indkvarteres i Dyrskuepavillonen, hvor der god først måtte rengøres efter tyskerne.

Fra kommunens side har man stillet sig meget imødekommende over for indkvarteringen og tilbudt både dette og hint for at gøre englændernes ophold i Hillerød så behageligt som muligt. Løjtnant Bizzel erklærede imidlertid, at han var udmærket tilfreds med forholdene i Dyrskuepavillonen. Fra forskellig side har der været forslag fremme om at tilbyde at indkvartere soldaterne privat, men løjtnant Bizzel ønskede at holde styrken samlet.

Opholdet i Hillerød vil muligvis komme til at strække sig over 2-3 måneder. Et par af Montgomery-soldaterne er canadiere, de øvrige fra selve det engelske moderland. De er alle luftlandetropper, som har gjort krigen med på de mange berømmelige slagpladser

Under opholdet i Hillerød vil englænderne blive inviteret til at bese Frederiksborgmuseet. For øvrigt vil alle allierede soldater i uniform få gratis adgang til slottet.

Som nævnt erklærede englænderne sig godt tilfredse med forholdene i Dyrskuepavillonen, men da det viste sig, at tommyerne skulle tilbringe natten i deres sovepose på det bare gulv, foranledigede Frihedsrådets lokalkomité i aftes, at hver mand fik stillet en madras til rådighed. Ganske vist er det gutter, der i årenes løb har vænnet sig til at sove hvor som helst, men de tog alligevel madrasserne med glæde.

 


 

FAA 15.5.45

”Camel” i byen

 I går kunne man på Slotsgade høre et bybud afsløre følgende fidus:

-    Du skal bare følge efter en ”ørkenrotte” og så være klar til at snuppe hans ”skod”!

 

 


 

FAA 15.5.45

Englænderne

bliver i disse dage bestormet af ungdommelige autografjægere i et sådant omfang, at mange af briterne allerede har lært på dansk at sige ”dårlig arm”. Det, man i øvrigt kan glæde de engelske soldater mest med, er ikke dansk tobak, men æg. De spiser æg – ligesom visse andre spiste flødeskum. I øvrigt får englænderne alle deres levnedsmidler direkte pr. flyvemaskine fra hjemlandet, men ølrationen er mindre, end en god engelskmand synes om.

 


 

FAA 15.5.45

Gennemhullet lastbil

En stærkt medtaget lastbil, tilhørende fragtmand Hartvig Pedersen, Hjortholmsvej, vakte i går betydelig opmærksomhed i Hillerød. Bilen blev mod ejerens protest rekvireret af tyskerne umiddelbart før kapitulationen. Da frihedskæmperne trådte i aktion, lykkedes det at spore vognen til Holbækegnen. Ved den ildkamp, der opstod, blev vognen gennemhullet, og to tyskere dræbt. Fragtmand Pedersen fortæller os, at vognen er ramt af mindst hundrede skud. Motoren er dog uskadt, men dækkene til gengæld gennemhullet.

 


 

FAA 15.5.45

Beslaglagte effekter tilbageleveres

De allieredes besættelseskommando i Hillerød meddeler, at effekter, der har været beslaglagte af den tyske værnemagt, såsom biler, motorcykler, hestekøretøjer m.m. vil kunne forventes tilbageleveret ved henvendelse til den engelske kommando på Hotel Leidersdorff, såfremt ejeren er i stand til at oplyse, hvor det beslaglagte findes.

 


 

FAA 15.5.45

Der er forbud

mod at sælge til tyskerne. Ikke desto mindre har det vist sig, at en mælkehandler i Ullerød i forgårs solgte 80 liter mælk til flygtningene på højskolen. I forvejen er der sørget for tyskernes forplejning, så de ikke lider nød, men de er her meget mod Danmarks vilje og i strid med international lov og ret, så at give dem ekstra forsyningerne er udansk gerning.

 


 

FAA 15.5.45

Adgang for tyskere forbudt

I et par butikker i Hillerød ses skilte med påskriften ”Zutritt für Deutsche verboten”.

 


 

FAA 15.5.45

(Den 14. maj holdt Hillerøds industri- og håndværkerforening generalforsamling. Da foreningen ejede Teknisk Skole i Møllestræde blev tyskernes brug af bygningen naturligvis omtalt. Amtsavisen omtale af generalforsamlingen havde overskriften:)

Teknisk Skole stærkt medtaget af indkvarteringen

(Den relevante del i artiklens referat lyder således:)

”Teknisk Skole har i år som i fjor måttet holde sin undervisning i fremmede lokaler. Formanden nævnte de ulemper, dette havde medført, og takkede de institutioner, som havde ydet skolen husly.

Nu længes vi efter at komme tilbage til vor egen bygning. Den har jo været brugt til indkvartering af tyske soldater, nu er den blevet lazaret. Skolen er stærkt medtaget, og det vil koste meget at sætte den i stand, selv om vi ganske vist også har fået mange penge ind i leje. Der er sat 15.000 kr. af til istandsættelse, men jeg er bange for, at det er meget for lidt. Amtet har for øvrigt lovet os at sørge for, at vi får resterende husleje for de sidste par måneder.”

 


 

FAA 15.5.45

Sirenen kl. 12 

lod sig ikke høre i går. Og det var behageligt at være for dens opskræmmende tuden. Fra visse sider har man ønsket sirenen bibeholdt som et middagssignal, men heldigvis har dette ønske ikke vunder tilslutning. Vi har jo ure, vi kan se på, om klokken er 12. Den grimme lyd, som jog folk i kældere og varslede fare og ulykke, er der ingen grund til at bibeholde, nu da menneskene gerne skulle til at indstille sig på fred.

 


 

FAA 16.5.45

Statsskolen rømmet

De af Frederiksborg Statsskoles lokaler, som var beslaglagt til brug for tysk lazaret, er i går blevet rømmet.

 


 

FA 16.5.45

Statsskolen rømmet for tyskere

De sårede tyske soldater, som har været anbragt i bag- og mellembygningen i Frederiksborg Statsskole er nu blevet flyttet. De to fløje kan således igen benyttes, men da der skal foretages en omfattende rengøring, bliver de ikke taget i brug før efter pinse. I løbet af den forholdsvis korte tid, der har været lazaret i bygningen, har tyskerne ikke nået at få ødelagt nævneværdigt i lokalerne.

Værelset i præstegården benyttes ikke mere. Amtstidendes trykkerigård benyttes heller ikke mere som skolegård.

 


 

FA 16.5.45

Besvær med at få tyskerne bort fra kommuneskolen

Det var meningen, at kommuneskolen skulle rømmes for sårede tyske soldater i disse dage På trods af, at militærkommandoen har gjort sig de største anstrengelser for at få sagen i orden , bl.a. ved mellemkomst af de engelske myndigheder, er det endnu ikke lykkedes at få en ordning i stand. Rømningen af skolen er foreløbig strandet på, at man ikke kan skaffe plads til de sårede soldater andre steder, idet Høveltelejren, hvor det var meningen, at de skulle indkvarteres, er overfyldt i forvejen.

 


 

FAA 16.5.45

”Udkigstårnet” forsvinder

Det murede ”udkigstårn”, som tyskerne havde opført foran det gamle sygehus ud mod Sdr. Banevej, og hvor vagtposten havde sit stade, bliver nu brudt ned. Tyske soldater gik i går morges selv i lag med arbejdet.

 


 

FAA 16.5.45

En ølglad sætternisse søgte i går at forbedre på vor notits om englænderne, der godt kan lide æg. Der stod således, at ”ølrationen” er mindre, end en god engelskmand synes om. Der skulle have stået ægrationen.

 


 

FAA 18.5.45

3000 tyske flygtninge

I Hillerød luftværnsområde befinder sig endnu ca. 3000 tyske flygtninge. Deres forsyninger med levnedsmidler forestås af socialtjenesten. Udleveringen foregår fra et depot, som er indrettet i en lagerbygning på Nordstens fabrik, hvor lotterne vejer rationerne af.

Pr. dag får hver voksen

  ¼  liter mælk (et barn ½ liter)

                                 25 g sukker

  250 g rugbrød

  50 g sigtebrød

                                 20 g ost

                                 40 g havregryn eller byggryn

                                 225 g kartofler

                                 125 g roer eller gulerødder

                                 ¼  æg (altså et æg hver 4. dag)

                                 25 g smør (45 g til børn)

                                 5 g kaffeerstatning

                                 2 g salt

                                 70 g kødvarer eller pølse

                                 125 g ærtemel

I alt får de tyske flygtninge og sårede soldater daglig 1800 – 2000 kalorier gennem maden. Til sammenligning kan anføres, at rationerne i Tyskland yder 1500 kalorier pr. dag.

Varerne betales foreløbig af kommunerne, men regningerne vil senere blive refunderet af statskassen.

 


 

FA 22.5.45

Tyskerne rømmer kommuneskolen

De sårede tyskere flyttes til Slotspavillonen

Medens statsskolens lokaler umiddelbart efter pinse kan tages i brug i fuldt omfang, har det knebet med at få renset ud på kommuneskolen. Efter mange besværligheder og forhandlinger med forskellige myndigheder, sidst med socialministeriet, er det lykkedes reservekirurg Søndergaard fra frihedsrådets lokalkomité at opnå et resultat, således at kommuneskolens rømning begyndte i går.

Fra i dag sorterer lazaretterne under statens civile luftværn, og løjtnant Fræhmohs har det lokalkomiteen god hjælp med fremskyndelsen af de såredes flytning fra kommuneskolen til Slotspavillonen. Dermed er det misforhold, at denne bygning stod tom og parat til at modtage de sårede tyskere samtidig med, at de lagde beslag på byens skoler, brat ud af verden.

 

 


 

FAA 23.5.45

Kommuneskolen fri

Hillerød kommuneskole blev 2. pinsedag atter fri. De ca. 330 patienter fra det tyske lazaret førtes i lastbiler ud til Slotspavillonen, hvor de vil få deres ophold, indtil hjemrejsen kan ske.

Efter amtslæge, Dr. Gieses nærmere anvisning vil kommuneskolens nu straks blive gennemdesinficeret, gennemvasket og hvidtet, således at skolebørnene, når arbejdet er endt, med fuld tryghed på ny kan tage deres gamle klasselokaler i brug.

Medens statsskolens lokaler umiddelbart efter pinse kan tages i brug i fuldt omfang, har det knebet med at få renset ud på kommuneskolen. Efter mange besværligheder og forhandlinger med forskellige myndigheder, sidst med socialministeriet, er det lykkedes Frihedsrådets lokalkomité at opnå et resultat.

Fra nu af sorterer lazaretterne under statens civile luftværn, og løjtnant Fræmohs har ydet lokalkomiteen god hjælp ved fremskyndelsen af de såredes flytning fra kommuneskolen til Slotspavillonen. Dermed er det misforhold, at denne bygning stod tom og parat til at modtage de sårede tyskere samtidig med, at disse lagde beslag på byens skoler, bragt ud af verden.

 


 

FAA 24.5.45

Hillerød kommuneskoles frigørelse

for de tyske lazaret-patienter foregår kun langsomt, fordi det kniber med at skaffe lastbiler nok til kørslen af de sårede ud til Slotspavillonen. Det vil være en patriotisk gerning, om vognmændene i Hillerød ville hjælpe mere til, så evakueringen af skolen hurtigt kan tilendebringes og rensningen af skolelokalerne bagefter hurtigt kan begynde.

 


 

FA 25.5.45  (retsreferat 1)

Håndlangernes parade    

Aldrig set værre udskejelser og drikkeri end i Sommerkorpset, siger et medlem, der troede, det var den nye danske hær.

Torsdag eftermiddag fortsattes behandlingen af interneringssager ved retten i Hillerød.

Arbejdsmand NK, Kirke Værløse forklarede, at han i flere år havde været ansat ved flyvepladsen i Værløse, hvor han tjente 90 kr. om ugen. I november 1944 meldte han sig imidlertid til Sommerkorpset, idet han gerne ville tjene noget mere, og her fik han en løn af 199 kr. om ugen.

Tømrersvend RB, Bagsværd, forklarede, at han i 1940 stjal en båd i Helsingør for over Sverige at komme til Norge for at kæmpe mod tyskerne. Han blev imidlertid sendt tilbage og dømt for tyveri og ulovlig udrejse. Han arbejdede derefter i nogle år i Tyskland og meldte sig i August 1944 til Sommerkorpset.

Landmand HM, Kirke Værløse, meldte sig til Sommerkorpset, fordi han havde lyst til soldaterlivet. Han har aldrig løsnet et skud under vagt, og han hævdede, at hvis der var kommet en aktion. Ville han have løbet sin vej. Han blev fængslet til 21. juni

HS, København, forklarede, at han i 1941 som 16-årig meldte sig på session i Fredericia, fordi han af eventyrlyst gerne ville i SS. Han var med på Østfronten, hvor han blev såret, men den 29. august fik han ”øjnene op” og søgte sin afsked. Da han kom hjem blev han civilvagt ved Kastrup Lufthavn. Han havde været ven med Hipomanden ML. Han kunne imidlertid ikke lide ham, men turde ikke afbryde forbindelsen med ham, da han var bange for at blive skudt.

Derefter fremstilledes varemægler EH, København. Efter at have arbejdet i Tyskland i nogle år, meldte han sig i Schalburgkorpset, fordi han troede, at det skulle være den nye danske hær. Da han kom han ind i Sommerkorpset. Han forklarede, at han aldrig havde set værre udskejelser og drikkeri, end i Sommerkorpset.

 


 

FAA 26.5.45

De tyske flygtninge i Hillerød

Endnu kan man undertiden se tyske flygtninge færdes på gaderne i Hillerød, bl.a. transporterende varer. Man har i den anledning spurgt os, om flygtninge fremdeles har lov til at gå frit omkring.

Vi har ladet spørgsmålet gå videre til socialinspektør Balsløw, der oplyser, at efter englændernes bestemmelse har flygtninge lov til at færdes ude mellem kl. 6 og 18, men i øvrigt får de af deres egen ledelse kun lov til at gå efter forud indhentet tilladelse. Det er dem som før nævnt forbudt at gå på indkøb i butikkerne, og forretningsfolkene må intet som helst sælge til dem, hvis de alligevel skulle henvende sig. Overtræder forretningsfolk dette forbud, vil de blive straffet, og politiet og frihedskæmperne passer på.

Når flygtninge undertiden er set transportere varer, drejer det sig formentlig om flygtninge , der efter ordrer har udført budtjeneste.

 


 

FAA 26.5.45

De tyske soldater kastede penge til drengene

En tysk troppeafdeling passerede i forgårs Hillerød, hvor de tilbød en kvindelig tysk flygtning nogle danske penge. Hun rystede imidlertid på hovedet og gjorde opmærksom på, at hun intet kunne købe for dem. Soldaterne morede sig så med at kaste en del 5, 10 og 50 kronesedler ud til nogle drenge, som styrtede sig over pengene. Nogle beboere siger, at enkelte nåede at samle flere hundrede kroner. Der er grund til at gøre opmærksom på, at man er pligtig til at aflevere disse penge, som jo er samfundets. De skal afleveres på politistationen.

 


 

NV 28.5.45  (retsreferat 2)

Sigtet for mordet på pastor Schack fremstillet i Hillerød

Københavnsk Sommerkorpsmand forklarer, at korpset var det værste pøbel

Hillerød-Sommermand arresteret af Gestapo og løsladt af frihedskæmperne

Under fortsættelsen af interneringssagerne fremstilledes medhjælper JM, Meløse. Han har været på SS-skole i Tyskland, men har ikke været i tysk tjeneste siden 1942, men derimod havde han så sent som den 19. april 1945 meldt sig til Landstormen. Han blev fængslet til den 8. juni.

Stikkerlikvidationen, der medførte mordet på pastor Schack.

Den næste fremstillede var isenkræmmerlærling JB, København. Han meldte sig som 17-årig til Waffen SS på grund af partiets propaganda. Han blev såret ved Kaukasus i 1942, hvorefter han blev indrulleret i O.T., da han var uanvendelig til krigstjeneste på grund af skud i hoften. Han er søn af fru B. der i april i år blev skudt som stikker, hvilket medførte mordet på pastor Tage Schack. Han forklarede, at det var hans moster, som han mener også er anholdt, der henvendte sig til pastor Schack. Både han og mosteren havde følt sig stødt over begravelsestalen, idet pastoren udtalte, at ”hun levede som hun døde”, ligesom han var stødt over den måde, præsten gjorde korsets tegn på. Til stede ved begravelsen var endvidere en del SS og Hipo-folk, hvoraf han dog kun kendte to. Anholdte sigtes tillige for meddelagtighed i dette mord, men nægtede sig skyldig. Han blev fængslet til den 22. juni.

Hillerødsholm-familien i retten

Derefter fremstilledes de to brødre, bagerikarl OO og arbejdsmand JO fra Hillerødsholm. OO forklarede, at han og hans brødre har været medlem af SS og Sommerkorpset, at faderen arbejdede som vagtmand for tyskerne, og hans moder har arbejder i tyske kantiner.  Han meldte sig til Frikorps Danmark, fordi han gerne ville være soldat. Under tjenesten her blev han i oktober 1944 arresteret af Gestapo, sigtet for at have solgt sin pistol og for at have begået røveri i Trifoliums Mejeri i København, hvilken sidste sigtelse dog blev frafaldet. Han sad i Vester Fængsel den 6. maj, da han blev befriet at frihedskæmperne. Broderen indrømmede, at han havde været medlem af Sommerkorpset. De blev begge fængslet til den 22. juni.

Den næste fremstillede var blikkenslager H A, Søborg. Han erkendte at have været marinevægter og truet med at skyde, men hævdede, at det kun havde været i irritation, når folk talte ondt om tyskerne, og bestred, at han havde angivet nogen. Han blev fængslet til den 22. juni.

Af sine egne

Derefter femstilledes tidligere kok, AI, København. Han forklarede, at han ved krigens begyndelse havde et middagskøkken, men gik kort efter fallit med en gæld på 14.000,- kr., og det var udelukkende derfor, at han meldte sig til tyskerne. I november 1944 kom han ind i Sommerkorpset, men opdagede straks, at det bestod af den værste pøbel, ligesom mange af medlemmerne brugte deres fritid til røveri og tyveri. Efter korpsets opløsning i marts måned fik han det job at gå rundt i forretningerne og købe sutter og mælkeflasker til flygtningenes spædbørn. Han blev fængslet til den 22. juni.

Den næste fremstillede var arbejdsmand FC, Lystrupgård pr. Lindholm. Han indrømmede, at han havde været medlem af Sommerkorpset. Han forklarede, at han havde været med ude for at lede efter FF, men bestred, at det var ham, der skulle vise, hvor han boede. Han blev fængslet til den 22. juni.

 


 

NV 28.5.45

Påkørt af engelsk lastbil

Fredag aften blev kommuneassistent Erik Mark påkørt ud for Bio Cafeen i Hillerød af en engelsk militærlastbil. Mark fik nogle skrammer, og hans cykel blev lidt ramponeret. Englænderne kørte ham til Centralsygehuset, hvor han blev forbundet og straks kunne udskrives.

  


 

FAA 29.5.45

Bøde for at købe ind for tyskerne

Ved retten i Hillerød fik en dame i går en bøde på 50 kr. for at have foretaget indkøb for tyske flygtninge.

Politiet vil fremtidig tage hårdt fat på de mennesker, der på denne måde hjælper tyskerne med at komme af med de penge, der ganske ulovligt er i deres besiddelse.

 


 

FAA 30.5.45

Englændernes farvel til Hillerød

Tak for den storslåede modtagelse, håb om at vende tilbage, når krigen er endt.

I går tog englænderne afsked med Hillerød og dens indbyggere. Den engelske løjtnant Mathieson bad os ved en kort modtagelse af pressen at viderebringe de engelske troppers tak for den overstrømmende modtagelse, de havde fået af Hillerøds befolkning, som premierløjtnanten var så elskværdig at karakterisere som meget venlig.

Løjtnanten håbede, at de engelske soldater kunne få et ønske om at besøge Hillerød efter krigen opfyld og udtrykte gode ønsker for byen og dens borgere. Englænderne har ikke været hjemme i fem år, men krigen mod Japan er jo ikke endt, og ingen af dem ved, hvor de skal hen fra Hillerød. Løjtnant Mathieson sluttede med at sige, at han og hans forlovede (der er dansker) ville holde deres hvedebrødsdage i Danmark. Thank you, and God bless you!

 


 

FAA 30.5.45

En del af statsskolens samlinger

har under krigen været opbevaret på Frederiksborg Slot. Det drejer sig om fysiske instrumenter og bøger, der har haft til huse i Fangetårnet.

 


 

FAA 30.5.45

200 tons sprængstoffer

Tyskerne har efterladt et depot med 200 tons sprængstoffer i nærheden af Luthersk Missionsforenings Højskole. Der er nu sat C.B. vagter ved afspærringen, og der er givet ordre til at skyde, hvis folk forsøger at komme i nærheden af sprængstoffet. Nogle drenge, som ville tage nogle patroner fra et skur, fik sig en slem forskrækkelse, da der blev skudt skræmmeskud efter dem.

 


 

NV 30.5.45  (retsreferat 3)

Angivet sine forældre til Gestapo af frygt

Et nyt hold stikkere for rettens skranke i Hillerød

Under fortsættelsen af interneringssagerne ved retten i Hillerød fremstilledes arbejdsmand CH, Lillerød. Han har i sin tid fået 2 måneders hæfte for deltagelse i en nazistisk cykeldemonstration. I 1924 blev han marinevægter og gik derefter under trussel om strenge straffe ind i SS. Han erkendte, at han havde holdt vagt over 4 politibetjente fra Ringsted. Under hele tjenesten hos tyskerne har han stadig indsendt ansøgninger om fritagelse, men det blev først bevilget den 1. maj 1945.

Den næste NR, Lillerød, var russisk født, men har dansk indfødsret. Han har boet i Rusland i 30 år og været i Store Nordiske som telegrafist i Irkusk i 5 år. I november 1941 meldte han sig ind i DNSAP. I 1942  ble han ansat i kantinen i Værløselejren og blev senere civilvagt og tolk.

Den 15årige LR, Lillerød, sigtes for forsøg på manddrab.  Han forklarede, at han ved 8.30-tiden den 5. maj blev vækket af moderen, der råbte, at huset var omringet. Han sprang hen til et skab, hvor han vidste, at faderen havde en skarpladt pistol, og løb op på loftet. Da han i det samme hørte, at yderdøren blev sprængt, tænkte han ikke på andet end at forsvare sig og affyrede 3 skud gennem en af ruderne i loftsvinduet, hvorved han ramte en af frihedskæmperne (Gunnar Adamsen) i armen. Ved hjælp af et reb, der lå på loftet, firede han sig nu ned fra loftsvinduet, og løb hen til  SS-manden R., til hvem han afleverede pistolen.

JA, Lillerød, sigtes for at have angivet Helge Westermann til Gestapo. Han forklarede, at han havde boet hos arbejdsmand Helge Westermann, Lillerød. En dag kom en pige ved navn E. på besøg. Anholdte bebrejdede hende, at hun gik med tyskere. Da pigen herefter truede med at melde ham til det tyske politi, blev han så bange, at han gik op til Rådhuset i Hillerød og fortalte tyskerne, at Westermann fik illegale blade, og havde en politiuniform liggende. Samtidig oplyste han, at hans forældre, der var under jorden, boede hos Peter Madsen i Lyngby, hvilket bevirkede, at de alle blev taget af Gestapo. Han blev også selv taget og sad i Vestre Fængsel i 10 dage. Han nægter at have fået penge for sit angiveri. Det er kun sket af frygt 

De blev alle fængslet til den 25. juni.

 


 

FAA 30.5.45

Tysk soldat på eventyr

En baneformand fra Hillerød så i forgårs en tysk soldat, som gik på banelinjen nord for Hillerød. Kriminalpolitiet rykkede ud og anholdt soldaten. Han var deserteret den 4. maj i København og var nu kommet til Hillerød, hvor han holdt til i et redskabsskur ved Hillerød Station.

 


 

FAA 31.5.45

Flygtningene får sæbe

En dame har ringet os op og spurgt, om det er rigtigt, hvad man siger, at de tyske flygtninge ikke får udleveret sæbe. Af almindelige hygiejniske hensyn og også med henblik på smittefaren ville det være en uheldig ordning ikke at tildele flygtningene sæbe. 

På socialkontoret oplyser man imidlertid, at rygterne er usande. De tyske flygtninge får tildelt et passende og hygiejnisk forsvarligt kvantum sæbe.

 


 

FAA 1.6.45

Ingen tyskere mere på gaden uden danske passersedler.

Hidtil har den tilbageværende rest af de tyske soldater kunnet færdes ret frit omkring, og de tyske flygtninge har rundhåndet fået passersedler af de tyske lejrledere, men nu vil dette forhold blive ændret. På lokalkomiteens foranledning er der truffet den ordning, at ingen tyskere mere må færdes ude uden en dansk passerseddel. Flygtninge, der skal have et sådant pas til lægebesøg eller lign. Skal have det udstedt hos løjtnant Fræmohs ved luftværnet, og tyskere tilhørende militæret skal have passersedler hos kaptajn Dines Jensen.

For de 80 flygtnings vedkommende, der har beskæftigelse ved lazaretterne, er der truffet den ordning, at de får tilladelse til at færdes ude en time om morgenen og en time om aftenen på vej til og fra deres arbejde.

 


 

FAA 8.6.45

Hillerød Kommuneskole

ventes at kunne tages i brug igen til skoleformål omkring midten af næste uge, oplyser skoleinspektør Schandler på vor forespørgsel. Foruden grundig rengøring og desinfektion males, kalkes og hvidtes der overalt i lokalerne.  Skolens ferie begynder i øvrigt den 25. ds.

 


 

FAA 13.6.45

Razzia blandt tyske sårede og flygtninge

Man fandt 4-5 SS-mænd, men så godt som ingen danske penge.

I forståelse med SHAEF foretog styrker af Kulsvierbataljonen i går en razzia blandt de tyske sårede og flygtninge, som er indkvarteret på Missionshøjskolen, Teknisk Skole og Slotspavillonen med det formål at undersøge, om der skjulte sig fordægtige personer blandt de internerede tyskere. Ligeledes ville man beslaglægge, hvad tyskerne måtte ligge inde med af danske penge.

I aktionen deltog bl.a. hundrede af de danske betjente, som havde været i Sverige, og desuden var en engelsk løjtnant til stede som repræsentant for SHAEF. Noget større udbytte gav dagen dog ikke. Man fik konstateret, at der mellem de sårede i Slotspavillonen befandt sig 4-5 SS-folk, som englænderne formentlig vil tage sig af. Danske penge havde tyskerne så godt som ingen af.

 


 

FAA 27.6.45

Om de arresteredes kost på Skansegården skrives bl.a.:

”Morgenmaden består af bygvandgrød med mælk og to kraftige skiver rugbrød med pålæg og smør. Middagsmaden udgøres af en ret, afmålt efter det almindelige fangeregulativ. Aftensmaden er to store skiver rugbrød og én skive sigtebrød. De, der arbejder ude, får et ekstra brødtillæg. Fangerne får ske, men ikke kniv og gaffel.”

 


 

HS 10.8.45

Kulsvierbataljonens afskedsparade

”Vi takker jer for, at I udførte det, I blev sat til, som en pligt!”

Hillerød, fredag

Frihedskæmpernes Kulsvierbataljon holdt torsdag eftermiddag afskedsparade på Torvet. Før og efter paraden marcherede bataljonen gennem byen med fane og F.D.F.s orkester i spidsen.

Efter at fanen var ført frem, talte kaptajn Dines Jensen, som indtil for kort tid siden var chef for Frederiksborg Amt Vest. Kaptajnen udtalte bl.a.:

”Kammerater! For godt tre måneder siden mødtes I, og I vidste ikke dengang, hvad I gik ind til. Vi takker jer for, at I udførte det, I blev sat til, som en pligt. En særlig tak skal lyde til jer, der blev tilbage til det sidste. I har værnet om den tone og ånd, som var frihedsbevægelsens. Tag den med hjem. Lev vel! Og på gensyn!”

Derefter talte chefen for Sjællandsledelsen, oberstløjtnant Toussieng, som sagde:

”I de måneder, som nu er forløbet siden kapitulationen, er I blevet brugt til bevogtningsopgaver, som staten ikke havde militær- eller politistyrker nok til at klare. Nu er staten i stand til at klare sine naturlige opgaver, men I hører ikke op med at være frihedskæmpere, fordi I bliver hjemsendt. Hold jeres færdigheder ved lige og hold ånden brændende. Lad os aldrig mere opleve en 9. april.”

Senere på eftermiddagen så frihedskæmperne aktuelle engelske og amerikanske film i biografen på torvet. Kl. 18 var der middag på ”Kjøbenhavn”, hvor der blev holdt en række taler, og hvor man drøftede fremtidsplanerne.

 


 

En øjenvidneskildring af begivenhederne op til og under angrebet på sommerhuset i Asserbo. En af dem, der var med ved aktionen, Ove Jensen, f. 1910, skovarbejder i Asserbo og medlem af vagtværnet, husker det hele sådan:

Lorentzen-banden

Vi tog for resten også Lorentzen-banden herude. Det er os, der har lavet V3´eren – den hjemmelavede panservogn, som nu står foran Frihedsmuseet i København. Første etape lavede vi på banens værksted, og så blev den i nattens mulm og mørke transporteret over til Stålværket, hvor den fik plader og tårn på.

En dag lige efter befrielsen kom købmand Møller og jeg gående oppe ved krydset (i Asserbo, hvor Nyvej og vejene til Melby, Liseleje og Frederiksværk mødes. Red.), da en mælkemand gav et pift og pegede over imod en vej: ”Der er to derovre!” Vi løb derover, men lige da vi kom rundt om et hus, stod er en og pegede på os med en revolver. I sin ivrighed råbte Møller: ”Kan du så se at få smidt den der!” Og uvilkårligt smed manden den! Så så vi en, der løb videre ned ad vejen – og jeg efter ham. Han smed sig ned i en grøft, og jeg stod der – hunderæd, for jeg er sgu´tte nogen helt – men råbte alligevel: ”Kom frem med hænderne oppe!” Og sandelig, om ikke han kom frem: ”Skyd ikke, skyd ikke!” tryglede han, og jeg lagde mærke til, at hans læber har helt hvide. Så trak jeg af sted med ham. Vi troede, at de kom ude fra lejren, men det viste sig, at de kom fra et hus nede i Asserbo. De kunne ikke sige hvilket, for de var ikke kendt og var først kommet om aftenen. Så sagde Møller: ”Nå, så kan I køre med og vise os det.” Men de blev helt lamslåede: Nej, det gik ikke, for der var mindst 20 i huset, og de var meget stærkt bevæbnet.

Så kan det nok være, at der blev røre i andedammen! V3´eren blev kørt frem, og vi fik en læge med – og så gik den ellers ad Asserbo til. Vi var en snes stykker i alt. Det viste sig at være en sidevej til Nyvej. Vi bumlede så V3´eren ned foran huset, lagde os i en trekant omkring huset og dækkede os, så godt vi kunne. Så blev der råbt: ”Kom ud!” Men der var ingen, der svarede. Vi råbte igen. Stadig intet svar. Så råbte vi for tredje gang: ”Kom ud, eller der bliver skudt!” Og så lød der et skud derindefra, og så blev der kommanderet: ”Skyd!” Det var som helvede brød løs! Det knaldede og bragede forskrækkeligt, og efter et stykke tid blev der råbt inde fra huset: ”Hold inde med skydningen. Vi har døde og sårede” Så råbte vi: ”Kom ud med armene oppe.”  Så kom de ud, og nogle af os gik ind i huset. Det var et frygteligt syn! Der var blod og splinter over det hele. Lige inden for døren lå et gennemhullet lig med et maskingevær. Jeg lukkede døren op til et værelse, hvor der lå en kvinde på gulvet. Hendes arme var skudt af, og fingrene lå rundt omkring. Og hun siger til mig: ”Har I en læge med?” ”Ja, det har vi,” siger jeg. ”Ja, for hvis jeg ikke snart får noget, så skriger jeg. I sataner!” Hun var hård. Inde i et skab sad en mand, der havde skudt sig gennem hovedet. I alt var fire døde og en del sårede. Lorentzen selv lå hen over dørtærsklen, skudt i underlivet. Og han sagde til mig: ”Giv mig noget vand, kammerat” Og der kan man se ens reaktion, for jeg svarede: ”Ja, kammerat er jeg ikke, men du skal nok få noget vand.”

Der var jo tale om en af de mest forhærdede grupper. De havde været i Tyskland og fået undervisning i tortur. De havde mange mord på samvittigheden. I det hus fandt vi penge i bunker, og der var massevis af rugbrød, en halv ko, flæsk, og mængder af tæpper. De havde regnet med, at de skulle være der, til de værste dønninger havde lagt sig.

(Fra: Lars Møller: Da vi var besat, Kbh. 2. udg. 1995, side 209f.)