De tyske styrker i Danmark

Der var ca. 170.000 tyske soldater i Danmark ved befrielsen, 107.000 i hæren, resten i marinen og luftvåbnet.  For dem alle gjaldt, at de fra kl. 08.00 om morgenen den 5. maj – hvor kapitulationen trådte i kraft – skulle opholde sig med deres våben på deres kaserner, hvor de lokale kommandanter skulle afvente ankomsten af repræsentanter for de engelske styrker, som de formelt skulle overgive sig til. Englænderne pålagde endvidere den tyske generalstab i Danmark at sørge for alt det praktiske omkring troppernes afmarch, som stort set var tilendebragt den 6. juni. Efter den dato var der kun sårede, noget hospitalspersonale og enheder, der skulle løse særlige opgaver som f.eks. minerydning, tilbage i landet. De allersidste tyske tropper forlod dog først Danmark i 1949.

 

Figur 1: Antallet af tyske soldater i Danmark under besættelsen.

Tallene for marinen og luftvåbnet ikke medtaget. Kilde: Gads leksikon s. 502 f.

 

Som det fremgår af ovenstående diagram var antallet af tyske tropper yderst beskedent i de første år. Det afspejler den fredelige karakter af besættelsens første del. Først i løbet af 1943 bevirkede den begyndende sabotageaktivitet og især den voksende fare for en allieret invasion på den jyske vestkyst, at antallet af soldater blev sat i vejret. Alligevel mente man ikke i Berlin, at det danske område på noget tidspunkt var udsat for en større fare for angreb udefra, end at man krigen igennem brugte Danmark som en træningsområde for nye rekrutter eller som rekreationsområde for trætte soldater fra de ”rigtige” fronter.  Iflg. Gads leksikon om dansk besættelsestid var ca. 75% af de tyske soldater i Danmark rekrutter, som her gennemførte en grunduddannelse af 15-10 ugers varighed ved enhederne, inden de blev sendt afsted til fronten (s. 503).