Social- og arbejdsministeriets ”Reglement for de tyske flygtninge”  fra november 1945

 

Reglementet, som gælder for alle flygtningelejre m.v. i Danmark, består af i alt 31 punkter, som her kun er gengivet delvis. Kilde: ”Flygtninge i Danmark 1945 – 1949” udgivet af Flygtningeadministrationen, København 1950.

Reglementet er præget af den første tids ret stramme syn på flygtningene og af, at mange af flygtningene i begyndelsen var anbragt i bygninger inde i byerne. Efterhånden som flygtningene samledes i lejre fjernt fra beboede områder, lempedes flere af bestemmelserne noget.

Her følger så reglementet i uddrag:

 1. Flygtningelejre  …  står under bevogtning af danske væbnede styrker.
 2. Der indsættes af danske myndigheder en dansk lejrleder, der udøver den øverste myndighed i alle lejrens indre forhold. Hans anvisninger skal følges i enhver henseende.
 3. De tyske flygtninge vælger … en tillidsmand, ….
 4. Den tyske tillidsmand forhandler på flygtningenes vegne med lejrlederen og gennem denne med myndighederne om alle flygtningene vedkommende forhold.

-   Enhver direkte henvendelse fra de tyske flygtninge til de danske vagtposter eller til danske civilpersoner inden eller uden for        lejrens område er forbudt. Det er flygtningene forbudt at benytte telefon.

-   Brevforsendelser skal afleveres åbne til lejrlederen.

-   Brevene skal affattes i blokbogstaver og må kun handle om personlige familieforhold.

-   Lejrlederen er berettiget til at begrænse brevvekslingens hyppighed.

-   Flygtningene må modtage og afsende pakker, indeholdende beklædning og fodtøj, tæpper og sengetøj, toiletartikler og lignende småting, men ikke fødevarer, nydelsesmidler eller tobak.

 1. … … (den tyske tillidsmand er ansvarlig for flygtningenes overholdelse af reglementet)
 2. Det påhviler de tyske flygtninge selv at renholde lejren og dens områder efter anvisning fra lejrlederen. Denne bestemmer, hvilke og hvor store arbejdshold der skal udtages til rengøring af gange, trapper, gårde, toiletter (latriner), vaskerum o.l. steder og fællesrum. Ligeledes udtages der et arbejdshold, der har arbejdet med tillavning og udlevering af maden til lejrboerne.
 1. WC og latriner rengøres mindst 2 gange i døgnet, og sæderne afvaskes med Lysol el. lign.
 2. Vask, også af linned m.m., er kun tilladt i de dertil særligt anviste lokaler og til de af lejrlederens fastsatte tider.
 3. Madlavning er forbudt uden for de anviste køkkener. Selvstændig madlavning er forbudt undtagen ved tilberedning af mad til børn under 3 år eller til syge efter lægens anvisning.
 4. Flygtningenes anvendelse af elektriske køkkenartikler og strygejern, højfjeldssol og andre elektriske installationer er forbudt. … …  Aflytning af radio er kun tilladt i de fælles samlingsstuer inden for de af lejrlederen fastsatte tidsrum.
 1. … … (om gas og brændsel til madlavning)
 2. … … (om anvendelse af de indvendige toiletter, hvor der er fællestoiletter i gården)
 3. Hvor badning er mulig, skal lejrbeboerne i videst muligt omfang benytte koldt brusebad en gang om ugen.
 4. Maden skal udleveres og fordeles i overensstemmelse med det af myndighederne givne kostregulativ.
 5. … … (om opbevaring af madvarer)
 6. Det er forbudt lejerbeboerne at indføre madvarer i lejren.
 7. Soverummene skal være bragt i orden inden kl. 10.
 8. Børn under 10 år skal være bragt til sengs inden kl. 20. Børn under 15 år skal holdes inde efter dette tidspunkt. Flygtningene skal gå til ro senest kl. 22. Ingen må stå op inden kl. 6; undtaget er dog arbejdshold.
 9. Al larm og støjende adfærd er forbudt. Brug af grammofoner, musikinstrumenter o.l. er forbudt i fri luft og er forbudt efter kl. 20 indendørs.
 10. Børn skal ved flygtningenes egen hjælp beskæftiges med undervisning eller leg under opsyn mindst 6 timer daglig.
 11. Flygtningene må ikke opholde sig i åbne vinduer til gaden.
 12. Der kan blandt de arbejdsduelige flygtninge udtages arbejdshold til rengøring, rensningsarbejde o.l. i andre institutioner, som tyskerne bruger. Transporten skal foregå under væbnet bevogtning.
 13. … … (om lægetilsyn)
 14. … … (om sundhedsforhold)
 15. … … (også om sundhedsforhold)
 16. Der kan afholde gudstjenester i lejren. Afholdelse af politiske (…) møder af enhver art er forbudt.
 17. Det er forbudt flygtningene at forlade lejren … uden udgangstilladelse.
 18. … … (om udgangstilladelse)
 19. … … (også om udgangstilladelse)
 20. … … (forbud mod besiddelse af våben)
 21. Overtrædelse af dette reglements bestemmelser og den danske lejrleders påbud og anvisninger straffes med

-    forbud mod brevveksling og tilbageholdelse af post

-    ekstraarbejde

-    stuearrest eller

-    overflytning til særlejr.

 Arbejds- og socialministeriet, København, november 1945