Alfabetisk ordnede ordforklaringer


Amtsavisen

Frederiksborg Amts Avis, der støttede partiet Venstre, havde dengang til huse i Helsingørsgade nr. 6.
Hillerød havde på den tid, ligesom de fleste andre større provinsbyer, 4 aviser, som støttede hver sit politiske parti. De tre andre var Frederiksborg Amtstidende (kons.) i hjørneejendommen mellem Torvet og Kannikegade, Nordsjællands Venstreblad (rad. venstre) som lå i ”Kommoden”, øgenavnet på den høje, grå etageejendom i Det lille Strøg på Sdr. Jernbanevej og endelig Social-Demokraten (s) på Torvet.

 

Amtmandsboligen

Amtmandens bolig og kontorer lå dengang i den to-etages længe i den ydre slotsgård (med springvandet), som ligger på venstre hånd, når man står med ansigtet vendt mod indre slotsgård og ser på selve slottet.
 

Arbejdsanstalten

Institutionen Skansegården ved Skansevej. Opført 1868 som fattiggård og arbejdsanstalt.
 

August 1943

Den 29. august 1943 kom det til et åbent brud på den hidtidige samarbejdspolitik: Rigsdagen og regeringen ophørte med at fungere i protest mod ultimative krav fra tyskerne om bl.a. indførelse af dødsstraf for sabotagehandlinger rettet mod værnemagten.
 

Appel

Her: parade
 

Bethania

Missionshus i Helsingørsgade tilhørende Luthersk Missionsforening.
 

Bethlehem

Missionshus på Hostrupsvej 1, tilhørende Indre Mission.

 

Bio-cafeen

Café og restaurant på Torvet, hvor den kinesiske restaurant Hong Kong er nu.-
 

Borella

Naboejendom til den gamle statsskole. Rummer i dag restaurant la Perla.

 

Brigaden

Den danske Brigade, som befandt sig i Sverige. Det var en (stort set) letbevæbnet styrke på ca. 5.000 mand dannet af folk, som var flygtet over Øresund under krigen. Styrken var tænkt sat ind i en evt. kaossituation ved det tyske sammenbrud, men kom p.gr.a. kapitulationen ikke i kamp. Den blev sat over Sundet umiddelbart efter den tyske overgivelse, og mandskabet blev hjemsendt den 10. juli 1945.

 

CB-betjente

CivilBeskyttelses-betjente. Fra sommeren 1940 indkaldtes de ca. 6.000, som årligt blev kasserede eller fritaget for almindelig værnepligt, til dette korps til beskyttelse af civilbefolkningen. Korpset ophørte, da politiet gik under jorden i september 1944, men blev genoplivet efter befrielsen til bevogtningen af lejrene med de tyske flygtninge.

 

Cicerone

Guide
 

DKB

Frivillig organisation, hvis fulde navn var Danske Kvinders Beredskab. Bistod ved redningsopgaver, humanitære opgaver o.l. DKBs medlemmer kaldtes i daglig tale ”lotter”.
 

Dinesen, Thomas,

Ingeniør, forfatter, bror til Karen Blixen. Boede i Hillerød i en årrække. Skrev den berømte erindringsbog ”No Man´s Land” om sin deltagelse i den 1. verdenskrig som rekrut i den canadiske hær.

 

DNSAP

Det danske nazistparti.
 

Dr. Best

Var som Tysklands politiske repræsentant i Danmark (1942-45) ansvarlig for forholdet mellem de to lande. Han ønskede ro i Danmark uden brug af vold, men måtte erkende, at det i det sidste års tid på grund af de tyske nederlag og modstandsbevægelsens øgede aktivitet ikke var en realistisk vej.
 

Etat

Nærmest ”institution”
 


 

forefaldet

indtruffet
 

Forholdsordre nr. 2

SHAEF (det allierede hovedkvarter i London) havde i forvejen udarbejdet forholdsordrer til modstandsbevægelsens styrker om, hvad man skulle foretage sig i besættelsens slutfase afhængigt af, hvorledes situationen kom til at udvikle sig. Ville det ske fredeligt? Eller ville det komme til en eller anden form for kamphandlinger?
 

I forholdsordre nr. 2, som er fra februar måned, bestemtes i punkt 10, som omhandlede situationen i tilfælde af en tysk overgivelse, at modstandsfolkene alene skulle arrestere landsforrædere og bevogte vigtige steder og institutioner. De skulle altså ikke indlade sig i kamp mod tyskerne.
 

Frederiksborg Amt

Modstandsbevægelsen i Frederiksborg Amt var organiseret i en mindre, østlig del omfattende områderne langs Øresund og langt den største vestre del, som omfattede resten af amtet.

 

fribefordring

Frikort til tog og busser

 

Frihedsrådet

Dannedes efter at Danmark den 29. august 1943 stod uden regering. En selvudnævnt, hemmelig gruppe, som ikke havde noget egentligt legalt grundlag, men som i praksis overtog rollen som overordnet organ for de mange forskellige modstandsgrupper, og som også over for tyskerne fremstod som de faktiske repræsentanter for befolkningen.
 

Frikorps Danmark

Et korps bestående af danske frivillige, der gjorde tysk krigstjeneste. Efter krigen blev det med tilbagevirkende kraft forbudt at kæmpe på tysk side, og de menige korpsmedlemmer blev idømt 2 års fængsel.
 

Følstrup

Institution i Nødebo

 

Generalieblad

Levnedsløb

 

Grove, lektor

Lærer på Frederiksborg Statsskole i tysk og tegning. Forfatter til en række populære børnebøger, hvor hendlingen var henlagt til det gamle Ægypten. Fremtrædende medlem af Frihedsrådets lokalkomité for Hillerødområdet. Modtog de første engelske soldater, som kom til byen efter befrielsen.

 

Hillerød Kommuneskole

Skolen lå på Ndr. Banevej i de bygninger, som nu udgør en del af Ungdomsskolen i Hillerød. Skolen havde kun 1. - 7. klassetrin, og eleverne kunne ikke tage nogen afgangsprøve eller eksamen. Dette var kun muligt for eleverne på Mørks Skole eller Statsskolen.

 

Skolen  blev beslaglagt af tyskerne i april 45 og anvendt til lazaret, dvs. militært hospital. Derfor måtte eleverne undervises andre steder.
 

I Anders Uhrskovs bog ”Hillerød kommuneskoles Historie”, udgivet af byrådet i 1952, står der på side 39:
”Fra den 4. april 1945 og godt et par måneder frem, var skolen husvild, men ved stor venlighed fra Nyhuse Skoles og M. Mørks Skoles side fik man så megen plads til rådighed, at man kunne holde undervisningen i gang hver anden dag. En lærerinde underviste i øvrigt sin klasse i sit hjem.”
 

Hillerød Luftværnsområde

Området går helt op til Gilleleje og omfatter altså et meget større område end Hillerød by.

 

Hipo

Forkortelse for Hilfs-Polizei. Et yderst forhadt dansk-nazistisk terrorkorps. Oprettet efter politiets arrestation i september 1944.
 

Hotel København

Beliggende på Torvet. Bygningen er forsat bevaret og rummer i dag bl.a. JFK.
 

Hotel Leidersdorff

Byens førende hotel. Lå på hjørnet mellem Slangerupgade og Slotsgade, hvor den mexicanske restaurant El Castillo ligger i dag.

 

Ikke-angrebspagten
Ved angrebet den 9. april brød Hitler ikke-angrebspagten mellem Tyskland og Danmark indgået den 31. marts 1939 på tysk foranledning. Sidenhen har flere hævdet, at angrebet måske kunne have været undgået, hvis den danske regering havde sørget for at opbygge et stærkere forsvar og evt. også havde prøvet at indgå forsvarsaftaler med Sverige og Norge. Synspunktet er, at Danmark ved at henligge som et militært tomrum helt overlod det til omverdenen (altså Tyskland) at afgøre landets skæbne.

 

Interimistiske

midlertidige
 

Krigslov

Det drejer sig om tysk militær lov, ikke en dansk lov!

 

Krigskorrespondent/journalist

En journalist, som følger med tropperne og dækker krigens gang tæt ved fronten. Bærer uniform som officer for at være beskyttet af Geneve-konventionerne i tilfælde af tilfangetagelse.
 

Kriminalpolitiet

Den afdeling af politiet som efterforsker overtrædelser af straffeloven. Optræder uden uniform.
 

Landstormen

Afdeling under Schalburgkorpset.
 

Lazaret

Militært hospital
 

Lindemann

Den øverstbefalende for det tyske tropper i Danmark.
 

Linden

Bygning indeholdende en restaurant af samme navn. Er siden nedrevet. Lå i Slotsgade ved Fisketorvet på det sted, hvor McDonald´s tidligere lå.
 

Lokalkomiteen

Den lokale ledelse af modstandsbevægelsen. Se i øvrigt artiklen om emnet i Amtsavisen for den 8.5.
 

Lotte

Medlem af det frivillige Danske Kvinders Beredskab (1941-1946). Lotterne bestod ved redningsarbejde og humanitære opgaver.
 

K. B. Martinsen

Leder af Schalburgkorpset. Tidligere chef for Frikorps Danmark, som kæmpede med tyskerne mod russerne på Østfronten.

 

 

Marinevægter

I løbet af besættelsen gjorde et betydeligt antal civile danskere tjeneste hos den tyske værnemagt. Marinevægterne udgjorde en mindre gruppe på ca. 750 mand (april 1944), som gjorde vagttjeneste for den tyske flåde.


 

Missionshotellet

Hotel som nu er forsvundet, men som lå mellem Slotsgade og Hostrupsvej i området bag Fona.

 

M. Mørks Skole

Privatskole, grundlagt i 1895. Eksamensskole med elever fra 1.til 10. klassetrin. Den ene af de kun to skoler i Hillerød, hvor eleverne kunne tage mellemskoleeksamen (efter 9. skoleår) og realeksamen (efter 10. skoleår). Den anden eksamensberettigede skole var Statsskolen, som også var gymnasium. Til skolen var der dengang også knyttet en kostafdeling med plads til ca. 50 piger. Altanen, som nævnes i et af udklippene, er nu nedrevet. Skolen tog i 1995 navneforandring til ”Marie Mørks Skole”.
 

Nordsten

Byens største virksomhed gennem mange år. Fremstillede maskiner til landbruget. Blev overtaget af Trige-Titan i 19??. Produktionen blev flyttet til Jylland i 19??, hvorefter bygningerne, undtagen den gamle, i dag totalt ombyggede, støberihal blev nedrevet.
Nordsten lå midt i byen omtrent på det område, som i dag rummer Slotsarkaderne og de to store parkeringshuse. Støberihallens rolle i dagens kulturliv i Hillerød er velkendt.
 

Norge

De tyske troppers kapitulation (overgivelse) den 5. maj vedrørte kun tropperne i Holland, Nordvesttyskland og Danmark. For de øvrige områders vedkommende skete det først den 8. maj.
 

Nyhuse Skole

Skole for Nyhuse-kvarteret. Skolen var en eksamensfri grundskole for elever fra 1- 7. klasse. Den tids afgangsprøver (mellemskole- og realeksamen) kunne kun tages på Mørks Skole og Statsskolen.

 

Skolens bygninger indgår i nogen grad i Hillerøds Rådhus i Frederiksværksgade. Det tilstødende rødkalkede hus, Stutmesterboligen, var bolig for skolelederen.
 

Okkupationen

Besættelsen.
 

oppebie

afvente

 

Ordenspolitiet

De uniformerede politibetjente.
 

Organisation Tesch

Et af tyskerne oprettet vagtkorps bestående af danske civilpersoner. Efter besættelsen blev de idømt mellem 1 og 4 års fængsel.
 

Organisation Todt

Et af tyskerne oprettet vagtkorps bestående af danske civilpersoner. Efter besættelsen blev de idømt mellem 1 og 4 års fængsel.

 

Parole

1) En ordre.
2) Et formelt møde for mandskabet inden for militæret eller politiet.
 

Razzia

Den store razzia natten til den 22. november 1944, som var tæt på at smadre den lokale modstandsbevægelse. Se evt. i teksten om styrketal og bevæbning under "Værd at vide... ".

 

Retransmission

Videresendelse via højtalere.

 

Rigsdagen

Lovgivningen lå dengang i hænderne på to forsamlinger: Folketinget og Landstinget, som tilsammen kaldtes Rigsdagen. Ved grundlovsændringen i 1953 afskaffedes Landstinget, og Folketinget blev alene om at varetage lovgivningen.
 

Rigstelefonen

Telefonsamtaler foregik dengang via telefoncentraler med telefonistbetjente omstillingsborde. Samtaler mellem landsdelene gik over rigstelefonen, en særlig central, der fungerede som en slags bindeled mellem de lokale centraler i begge ender.
 

Rosenhaven

Udendørs serveringssted ved Slotssøen. Findes fortsat som del af Hennessy´s Irish Pub & Restaurant.

 

Russiske faldskærmstropper

Denne og flere af de følgende oplysninger er kun rygter.
 

Rådhuset

Den nuværende politistation på Torvet
 

samdrægtighed

samhørighed, enighed

 

"samtaler i Danmark"

De samtaler, der nævnes, fandt ikke sted i Danmark, men på den tyske marineskole ved Flensborg Fjord den 3. maj.
 

San Francisco-konf.

Møderække, der førte frem til dannelsen af FN.
 

Sandviggaard

Tidligere en meget stor landejendom, beliggende i området, hvor nu bl.a. Hillerød Sygehus, Fredsskovhellet og Den nordiske Lejrskole ligger.
 

Schalburgkorpset

Et korps, især bestående af frivillige hjemvendte danskere, som havde kæmpet sammen med tyskerne ved Østfronten. Korpsets opgave var at bekæmpe modstandsbevægelsen under anvendelse af terror, mord osv. Korpsets chef var den tidligere leder af Frikorps Danmark, K. B. Martinsen.
 

19. september 1944

Tyskerne havde på dette tidspunkt fået dyb mistillid til det danske politi, når det drejede sig om sabotagebekæmpelse m.v., og den 19.9.44 slog de til: Under dække af en falsk luftalarm stormede tyskerne alle danske politistationer for at arrestere så mange betjente som muligt. De fik fat i ca. 2000, som blev ført til koncentrationslejre i Tyskland. Af disse døde ca. 100 under opholdet. Men resten, ca. 7000, gik under jorden og sluttede sig for de flestes vedkommende til modstandsbevægelsen.
 

SHAEF

De allieredes hovedkvarter i London under ledelse af general Eisenhower. Den danske modstandsbevægelse handlede efter anvisninger fra SHAEF, også vedr. flygtningenes og de sårede soldaters forhold.
 

Sjælland

Forlængst nedlagt restauration med tilhørende selskabslokaler beliggende i Frederiksgade.
 

Skovlyst Kro

Nu forsvundet kro beliggende på Københavnsvej som det sidste hus før skoven på det sted, hvor nu Hydro Texaco ligger.

 

Slotspavillonen

En meget populær sommerrestaurant opført i 1872 ved Hesteskodammen øverst i Slotshaven. Da krigen kom ændredes billedet: Stedet blev overtaget af tyskerne, som anvendte stedet til troppeindkvartering og – i de sidste måneder - lazaret. Solgtes i 1947 og blev nedrevet for at genopstå som fabrikshal i Frederiksværk. Anvendes i dag af Stålværket.
 

Sommer-korpset

Under ledelse af nazisten, kaptajn Sommer, oprettedes i 1944 det såkaldte Sommerkorps af især tidligere danske SS-frivillige. Medlemmerne af korpset bar sort uniform og var svært bevæbnede. Bevogtede flyvepladser og fabrikker, der leverede til luftvåbnet. En gruppe på omkring 20 medlemmer skilte sig ud og dannede en frygtet terrorgruppe, som i tiden omkring Folkestrejken i København i 1944 kørte rundt i gaderne og skød på civile fra lastbiler.
 

Sprængblyanter

Metalcylinder med en diameter omtrent som en blyant. Anvendes til at detonere plastisk sprængstof. Den ene ende forbindes med en lunte, den anden (som indeholder en mindre sprængladning) sættes ind i det plastiske sprængstof.
 

Statsskolen

Frederiksborg Statsskole, gymnasium med tilhørende mellemskole og realklasse. Den ene af byens to skoler med eksamensret. Den anden var M. Mørks Skole. Skolen er siden flyttet til Carlsbergvej og kaldes i dag Hillerød Gymnasium. Lå i 1945 i den bygning på Sdr. Jernbanevej 4 over for præstegården, som i dag rummer en afdeling af Hillerød Handelsskole.
 

Store Nordiske

Det Store Nordiske Telegrafselskab. Dansk firma, som bl.a. havde en masse aktiviteter i Rusland over en lang årrække.
 

Sygehuset

Hillerøds gamle sygehus, senere anvendt til CF-kaserne. Var under besættelsen blevet afløst af det netop opførte Centralsygehus, men blev fortsat brugt af tyskerne som hospital for sårede soldater fra fronterne i Tyskland.
 

Teknisk Skole

Lå dengang i Møllestræde. Blev brugt af tyskerne til hovedkvarter. Bygningen eksisterer fortsat. I skolens daværende elevfløj havde Gestapo til huse.
 

Tysklandsarbejdere

Med klare anbefalinger fra såvel de danske myndigheder som fra fagbevægelsen tog en del danskere arbejde i Tyskland, især på baggrund af stor arbejdsløshed herhjemme.
Det hele kom i gang på initiativ fra tyskerne, der havde stor mangel på arbejdskraft. Tyskerne lod forstå, at Danmarks import af kul fra Tyskland afhang af tilgangen af dansk arbejdskraft. I 1940 tog 20.000 af sted, i 1941 36.000, i 1942 32.600, i 1943 21.700 og i 1944 8.000.

Efter krigen blev tysklandsarbejderne betragtet med stor skepsis af befolkningen, og en del blev interneret ved befrielsen for siden at blive sat på fri fod igen. I sig selv blev det at have arbejdet i Tyskland under krigen ikke anset for at være en overtrædelse af straffeloven.
 

Vagtværnet

Efter at tyskerne havde sat politiet ud af funktion den 11. september 1944, opstod der rundt om i landet kommunale valgværn, som skulle sørge for at opretholde en vis ro og orden. Deres våben var en stav og deres uniform et armbind.
 

V-dagen

Den 8. maj, dagen for den tyske kapitulation i de områder, som ikke var omfattet af delkapitulationen den 5. maj. ”V” står for Victory.
 

Viktoria-korset

The Victoria Cross, den øverste britiske æresbevisning for militærpersoner. Gives for helt ekstraordinært farlige bedrifter under kamp. Medaljen, der har form af et malteserkors, er støbt af metallet fra russiske kanoner erobret under Krimkrigen (1853-56). To danskere har modtaget Viktoriakorset, men kun den ene, Thomas Dinesen, 1918, fik det i levende live. Den anden, Anders Lassen, modtog det efter sin død i 1945.
 

Waffen-SS

Tysk hærenhed under SS-rigsfører Heinrich Himmler. Havde et hvervekontor i Danmark fra 1. sept. 1940.
 

Willerup

Stor tøjforretning på hjørnet af Slotsgade og Frederiksgade i den ejendom, hvor Inspiration ligger i dag.
 

Union Jack

Det britiske flag.

 

Ørkensoldater

el. ørkenrotter. Populær betegnelse for Montgomerys soldater. Henviser til ørkenkrigen i Nordafrika (El Alamein).
 

Zoneassistent

Ansat som assistent i redningskorpset Zonen, der dengang var en konkurrent til Falck. Den dræbte havde været i tyskernes tjeneste som marinevægter, og drabet skal ses på den baggrund.
 

Zonen

Et redningskorps, som konkurrerede med Falck.