Levevilkårene i de sidste måneder

 

På mange områder var besættelsestidens hverdag mærket af krigen. I det daglige var det måske mest mørklægningen og forbudet mod privat bilkørsel, samt manglen på en række importvarer, der prægede dagligdagen, men rigtig alvorligt blev det trods alt først i de sidste måneder, da indførslen fra Tyskland af brændsel og andre ligeså vigtige varer ophørte p.g.a. de skader, som krigen medførte på især de tyske jernbaner.

 

Resultatet for tilværelsen i Danmark fremgår af den følgende korte beskrivelse:

”Fra årsskiftet 1944-45 tårnede vanskelighederne sig op. Elektricitets- og gasrationeringen strammedes, treskiftearbejde indførtes i store dele af industrien for at energikilderne kunne udnyttes så effektivt som muligt, og landbrugerne fik pålæg om at tærske om natten; tog-, bus- og sporvognstrafik reduceredes til et minimum, og togene opvarmedes ikke mere. I den koldeste tid måtte skoler atter og atter lukkes på grund af brændselsmangel; handelsministeriet påbød, at stuetemperaturen i private lejligheder skulle nedsættes til 16º, medens den i offentlige lokaler (f.eks. ventesale) skulle sættes endnu længere ned, og forlystelseslivet indskrænkedes, bl.a. ved at der blev indført meget tidlige lukketider.

Den 10. februar rationeres salt, den 16. februar kaffeerstatning og den 8.april soda. Den 22. januar udstedte handelsministeriet, for at undgå spild, forbud med skrælning af kartofler i restauranter, pensionater og fælleshusholdninger. Det var nemlig ikke alene de indførte varer, det kneb med, også de hjemlige var der mangel på, dels fordi transportvanskelighederne gjorde det svært at få tilstrækkelige mængder frem til de store forbrugerområder, især hovedstaden, dels fordi de blev solgt ”sort” eller anvendt til andre formål.”

Ovenstående citat er fra side 247 i Sigurd Jensen: ”Levevilkår under besættelsen”, Kbh. 1971. Sammenlign evt. med artiklen om Dyrehavsbakkens åbning (FA, den 28.april 1945) og fotografiet af den kvindelige togpassager, der har opgivet at mase sig ind i det overfyldte tog ad døren og i stedet klatrer ind ad vinduet med en hjælpende hånd fra folk på perronen. Togtrafikken var p.g.a.  brændselsmangelen nede på ca. 10% af normalkøreplanen til sidst.